Temeljem članka 16. točke 4. i članka 25. Statuta Centra za kulturu Čakovec, Upravno vijeće na sjednici održanoj 24.1.2020. donijelo je odluku o raspisivanju

N A T J E Č A J A

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Ravnatelj Centra za kulturu Čakovec imenuje se na četiri godine.

 1. Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:
 • da je državljanin Republike Hrvatske
 • da posjeduje visoku stručnu spremu
 • da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
 • pet godina radnog iskustva u struci
 • iznimno ako nema visoku stručnu spremu, da je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture sa najmanje 10 godina radnog staža
 1. Uz pismene ponude potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke 1. ovog natječaja:
 • domovnicu i diplomu
 • potvrdu suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu HZMO o radnom stažu
 • životopis

Uz navedenu dokumentaciju kandidat je dužan predložiti programsku koncepciju.

Ponude bez navedene dokumentacije neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako se kandidat/kandidatkinja poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https:// branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 1. Prijave se podnose Upravnom vijeću Centra za kulturu Čakovec, Trg Republike 3, 40000 ČAKOVEC, (sa naznakom «NATJEČAJ») u roku 15 dana od dana objave natječaja.
 2. O rezultatu natječaja podnositelji ponuda bit će obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

UPRAVNO VIJEĆE CENTRA ZA KULTURU