Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (NN RH 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) te članka 1. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN RH 96/01), Upravno vijeće Centra za kulturu Čakovec na svojoj 17. sjednici održanoj 6. svibnja 2015., donijelo je

S T A T U T
CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se djelatnost, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja
pojedinih organa i druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje
Centra za kulturu Čakovec (u daljnjem tekstu: Centar).

Članak 2.

Centar obavlja svoju djelatnost prema zakonu, osnivačkom aktu, ovome Statutu
i drugim općim aktima Centra.

Članak 3.

Centar je kulturna, prosvjetna, informativna i javna ustanova.

Članak 4.

Osnivač Centra je Grad Čakovec.
Centar je pravni sljedbenik “Centra za kulturu s potpunom i samostalnom
odgovornošću Čakovec.”

Članak 5.

Centar je pravna osoba.
U pravnom prometu s trećim osobama, Centar ima prava i obaveze utvrđene
zakonom i drugim propisima, odlukama osnivača, ovim Statutom i drugim općim aktima Centra.
Centar odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.
Osnivač Centra odgovara za obveze solidarno i neograničeno.

Članak 6.

Naziv Centra je CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC.
Sjedište Centra je u Čakovcu, Trg Republike 3.
Kazališna družina Pinklec posebna je ustrojstvena jedinica Centra, na koju se
primjenjuju odredbe Zakona o kazalištima.

Članak 7.

Centar ima- žig okruglog oblika, promjera 38 mm s grbom Grada Čakovca,
nazivom i sjedištem Centra.

Članak 8.

Centar posluje preko jedinstvenog kunskog računa za redovno poslovanje.

II. DJELATNOST CENTRA

Članak 9.

Djelatnost Centra je:
22 – IZDAVAČKA 1 TISKARSKA DJELATNOST
* – Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića
i napitaka, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom
(catering) 92.13 – Prikazivanje filmova
92.31- Umjetničko i literarno stvaralaštvo i reprodukcijsko izvođenje
92.32- Djelatnost objekata za kulturne priredbe
* – Ostvarivanje i promicanje multikulture, nacionalnih i interkulturnih
vrijednosti
* – Organiziranje programa vlastite produkcije u suradnji s drugim ustanovama
* – Galerijsko izložbena djelatnost
* – Organiziranje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva
* – Organiziranje tečajeva učenja sviranja glazbenih instrumenata, te stjecanja
posebnih znanja i vještina
* – Suradnja sa srodnim institucijama Županije
* – Arhiviranje kulturne dokumentacije Centra

Članak 10.

Djelatnost iz članka 9. ovog Statuta Centar obavlja na temelju godišnjeg
programa rada.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO CENTRA

Članak 11.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se obavljanje djelatnosti Centra pod
najpovoljnijim uvjetima.

Članak 12.

Unutarnji rad i život Centra odvija se prema kućnom redu.
Kućni red sadrži osobito:
– radno vrijeme Centra,
– radno vrijeme ravnatelja,
– otključavanje zgrade i drugih prostorija,
– ulazak stranih osoba,
– održavanje reda,
– unošenje i iznošenje materijala i slično.

IV TIJELA UPRAVLJANJA CENTROM

1. Upravno vijeće

Članak 13.

Centrom upravlja Upravno vijeće.
Ima pet članova i čine ga predstavnici:
– Grada Čakovca: 4 člana
– stručni djelatnici Centra: 1 član.
Predsjednika i 3 člana Upravnog vijeća imenuje gradonačelnik Grada Čakovca
iz redova uglednih kulturnih djelatnika Grada Čakovca.

Predstavnika djelatnika Centra u Upravno vijeće bira Stručni kolegij Centra iz
svojih redova.
Upravno vijeće Centra za kulturu Čakovec, ujedno je i Kazališno vijeće
Kazališne družine Pinklec.

Članak 14.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine, bez ograničenja mogućnosti
ponovnog izbora.

Članak 15.

Članovima Upravnog vijeća Centra prestaje mandat prije isteka vremena na
koje su imenovani odnosno birani u slijedećim slučajevima:
– podnošenje ostavke na funkciju člana Upravnog vijeća,
– opoziva,
– prestanka radnog odnosa u Centru člana koji je imenovan kao predstavnik Centra.

Članak 16.

Upravno vijeće obavlja slijedeće poslove:

1. DONOSI

– Statut Centra uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Čakovca,
– program rada Centra za tekuću godinu, plan razvoja Centra i mjere za njegovo
provođenje,
– Poslovnik o svom radu,
– opće akte Centra,
– odluke u drugom stupnju u svezi s predmetima kojima se odlučuje o pojedinim
pravima djelatnika.

2. ODLUČUJE

– o izvješćima ravnatelja Centra, o radu i programu rada Centra,
– odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,
– o imenovanju zamjenika ravnatelja,
– donosi odluke o zasnivanju i prestanku rada djelatnika Centra uključujući
– o ulaganjima i nabavci opreme Centra,
– donosi odluke o sredstvima do 200.000,00 kuna,
– predlaže raspodjelu dobiti gradonačelniku Grada Čakovca.

3. ODLUČUJE UZ SUGLASNOST GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
GRADA ČAKOVCA

Uz suglasnost gradonačelnika:
– za iznose veće od 200.000,00 kuna pa do iznosa utvrđenog odredbama Statuta
Grada Čakovca što uključuje i promet nekretnina i pokretnina te vrijednosti.
Uz suglasnost Gradskog vijeća:
– za iznose veće od iznosa utvrđenog odredbama Statuta Grada Čakovca što uključuje
i promet nekretnina i pokretnina te vrijednosti.

4. PREDLAŽE

– Gradskom vijeću Grada Čakovca promjenu ili proširenje djelatnosti,
– Gradskom vijeću Grada Čakovca promjenu naziva i promjenu sjedišta Centra,
– rješavanje pojedinih pitanja značajnih za organizaciju i djelatnosti Centra,
– i podnosi prijedlog gradonačelniku za imenovanje i razrješenje ravnatelja,

– raspisuje i provodi natječaj za imenovanje ravnatelja Centra.

5. NADZIRE

– izvršavanje programa rada i plana razvoja Centra.
Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

Član Upravnog vijeća iz reda stručnih djelatnika Centra bira se javnim
glasovanjem.
Prijedlog kandidata za članove Upravnog vijeća iz stavka 1. ovog članka
utvrđuju stručni djelatnici na Stručnom kolegiju Centra, javnim glasovanjem.
Prijedlog mora imati najmanje onoliko kandidata koliko se bira iz reda stručnih
djelatnika Centra u Upravno vijeće.
Za člana Upravnog vijeća prihvaćen je onaj kandidat koji dobije natpolovičnu
većinu od ukupnog broja članova stručnih djelatnika na Stručnom kolegiju Centra.

Članak 18.

Upravno vijeće Centra obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.
Upravno vijeće Centra raspravlja i odlučuje kada je na sjednicama nazočno
više od polovice ukupnog broja članova.
Upravno vijeće Centra donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja
članova.
U slučaju podijeljenog broja glasova kod donošenja odluka
odlučuje glas predsjednika.
U radu Upravnog vijeća Centra sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Centra.
Predsjednik Upravnog vijeća ili član Upravnog vijeća kojeg ovlasti predsjednik,
odobrava i potpisuje putne naloge za ravnatelja u tuzemstvu i inozemstvu.

Članak 19.

Upravno vijeće može imenovati povjerenstva i odbore radi rješavanja određenih
pitanja iz svoje nadležnosti.
Broj članova povjerenstva i odbora i djelokrug njihova rada određuje se odlukom
o imenovanju.

Članak 20.

Upravno vijeće Centra podnosi gradonačelniku izvješće o radu Centra prema
potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Članak 21.

Predsjednik Upravnog vijeća Centra obavlja sljedeće poslove:
– priprema i saziva sjednice Upravnog vijeća Centra,
– utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice,
– rukovodi sjednicom,
– kontrolira evidentiranje podataka o radu Upravnog vijeća,
– obavlja ostale poslove u skladu s odredbama ovog Statuta i Poslovnika o radu
Upravnog vijeća.
Ravnatelj Centra osigurava pripremu materijala i stručnih mišljenja neophodnih
za odlučivanje Upravnog vijeća o predmetima dnevnog reda.

2. RAVNATELJ

Članak 22.

Voditelj Centra je ravnatelj.
Osim poslova iz stavka 1. ovog članka ravnatelj obavlja i sljedeće poslove:
– organizira i vodi rad i poslovanje Centra,
– predstavlja i zastupa Centar,
– odgovoran je za zakonitost rada Centra,
– zaključuje ugovore i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra,
– daje pisanu punomoć drugoj osobi za zastupanje Centra u pravnom prometu,
– predlaže program i plan razvoja Centra, te mjere za njihovo provođenje,
– vodi stručni rad Centra i odgovoran je za stručni rad Centra,
– izvršava odluke Upravnog vijeća,
– podnosi Upravnom vijeću izvješća o radu i poslovanju Centra, prema potrebi a
najmanje jedanput godišnje,
– donosi odluke o raspoređivanju djelatnika Centra, te o drugim pravima i obvezama iz
radnog odnosa sukladno zakonu i drugim propisima,
– daje naloge i upute za rad pojedinim djelatnicima ili skupinama djelatnika za
obavljanje određenih poslova,
– odlučuje o disciplinskoj odgovornosti sukladno zakonskim ovlastima,
– odlučuje o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu ili se ne mogu objaviti,
– odobrava službena putovanja,
– određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
– odlučuje o imenovanju članova Stručnog kolegija, odbora i povjerenstva,
– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i općim aktima Centra..

2.1. Zamjenik ravnatelja

Članak 23.

U slučaju odsutnosti ravnatelja, ravnatelja zamjenjuje zamjenik ravnatelja.
Zamjenika ravnatelja imenuje Upravno vijeće.
Zamjenik ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja u slučaju njegove
odsutnosti.

Članak 24.

Ravnatelja Centra imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Čakovca na
prijedlog Upravnog vijeća i po pribavljenom mišljenju stručnog osoblja Centra.
Za ravnatelja Centra može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta
utvrđenih zakonom ispunjava i slijedeće posebne uvjete:
– visoku stručnu spremu,
– da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
– pet godina radnog iskustva u struci.
– iznimno, ako nema visoku stručnu spremu, da je istaknuti i priznati stručnjak na
području kulture sa najmanje 10 godina radnog staža.

Članak 25.

Ravnatelj Centra imenuje se na temelju natječaja objavljenog u dnevnom tisku.
Natječaj za ravnatelja raspisuje i provodi Upravno vijeće.
Natječaj za ravnatelja Centra obavezno se raspisuje najmanje tri mjeseca prije
isteka mandata iz čl. 28. ovog Statuta.

U natječaju se objavljuje:
– uvjeti koje kandidat mora ispunjavati iz st. 2. čl. 24. ovog Statuta,
– vrijeme za koje se ravnatelj imenuje u članku 28. ovog Statuta,
– rok za podnošenje prijave kandidata je 15 dana od dana objave natječaja,
– rok za obavještavanje kandidata o rezultatima izbora je 45 dana od dana isteka roka
za podnošenje prijave.
Upravno vijeće po isteku roka natječaja prosljeđuje svoj prijedlog kandidata
Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Članak 26.

U slučaju da na mjesto ravnatelja Centra Gradsko vijeće Grada Čakovca ne
imenuje novog ravnatelja prije isteka mandata ranijem ravnatelju, kao i u slučaju
razrješenja ravnatelja prije isteka mandata, imenuje se vršitelj dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja Centra.
Vršitelj dužnosti ravnatelja Centra imenuje se do imenovanja ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja može obavljati poslove ravnatelja Centra najduže
godinu dana.
U roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja, Upravno
vijeće dužno je raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja.

Članak 27.

Gradsko vijeće Grada Čakovca dužno je imenovati ravnatelja u roku od 90 dana
računajući od dana isteka natječajnog roka.

Članak 28.

Ravnatelj Centra imenuje se na četiri godine.
Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Članak 29.

Ravnatelj Centra može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata za koji je
imenovan:
– ako ravnatelj podnese zahtjev za razrješenje,
– ako nastupe razlozi prema kojima po sili zakona prestaje rad djelatnika,
– ako u svom radu povrijedi propise kojima je regulirano obavljanje djelatnosti Centra,
propise o financijskom i materijalnom poslovanju Centra, te ako povrijedi opće akte
Centra,
– ako ne izvršava odluke Upravnog vijeća ili postupa suprotno tim odlukama,
– ako nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči veću štetu,
– ako nemarnim obavljanjem dužnosti ravnatelja nastane poremećaj ili bi mogao
nastati poremećaj pri obavljanju djelatnosti Centra.

Članak 30.

Prije odluke o razrješenju, ravnatelju pripada pravo očitovanja o razlozima za
razrješenje o kojima ga Upravno vijeće mora izvijestiti.
Rok za očitovanje ravnatelja iz prethodnog stavka ovog članka iznosi tri dana od
dana primitka obavijesti o razlozima za razrješenje.

Članak 31.

Upravno vijeće dužno je u roku od 30 dana od dana saznanja postojanja razloga
iz čl. 29. ovog Statuta podnijeti prijedlog za razrješenje Gradskom vijeću Grada
Čakovca.

Članak 32.

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a
Upravno vijeće raspisuje natječaj u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja
dužnosti.

Članak 33.

Protiv odluke o razrješenju, ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti
sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen postupak i da je ta povreda bitno
mogla utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani čl. 29. ovog
Statuta.

Članak 34.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja Centra ne može biti imenovana osoba koja u
smislu zakona i ovog Statuta ne ispunjava uvjete za ravnatelja.

3. Stručni kolegij

Članak 35.

Stručni kolegij Centra savjetodavno je tijelo ravnatelja u stručnim poslovima Centra u
sklopu nadležnosti utvrđenim zakonom i Statutom Centra.

Članak 36.

Stručni kolegij Centra čine voditelji djelatnosti Centra.
Stručni kolegij Centra vodi i predsjedava mu ravnatelj.

V. PLANIRANJE RADA I FINANCIJSKA SREDSTVA

Članak 37.

Centar ostvaruje svoju zadaću na temelju programa rada.
Plan i program rada Centra donosi se za jednogodišnje razdoblje, a može se
donijeti i za srednjoročno razdoblje.
Planove i programe rada i razvoja donosi ravnatelj uz suglasnost Upravnog
vijeća.

Članak 38.

Financiranje rada Centra osigurava se:
– za redovnu djelatnost iz proračuna Grada Čakovca,
– za dodatne programe po kriterijima za područje kulture koje utvrđuje gradonačelnik
Grada Čakovca ,
– iz prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću.
Sredstva za rad Centra mogu se osigurati iz proračuna Međimurske županije i
Grada Čakovca te iz sponzorstava i donacija.

Članak 39.

Sredstva iz proračuna Grada Čakovca daju se namjenski i mogu se koristiti
samo za programe, za koje su odobrena.

Članak 40.

Centar može stjecati sredstva i iz Državnog proračuna, posredstvom
Ministarstva kulture Republike Hrvatske, radi obavljanja djelatnosti, akcija i
manifestacija od zajedničkog interesa, a osobito:
– djelatnosti ustanova kulture i drugih organizacija kulture od posebnog interesa za
Republiku Hrvatsku, kao i onih utvrđenih zakonom,
– ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Republiku
Hrvatsku, kao i onih utvrđenih zakonom,
– ostvarivanje programa zaštite spomenika kulture nulte i prve kategorije, te programa
zaštite muzejske građe, kao i objekata prirode, od interesa za Republiku Hrvatsku,
– poticanje umjetničkog stvaralaštva,
– tiskanje vrijedne knjige i osiguravanje sredstava za otkup knjiga za potrebe knjižnice,
– razvitak kulture u kulturno nedovoljno razvijenim sredinama i područjima,
– ostvarivanje međunarodne suradnje na osnovi sporazuma i programa kulturne
suradnje s drugim državama, kao i međunarodnim asocijacijama, što ih je prihvatila
Republika Hrvatske,
– zadovoljavanje kulturnih potreba naših radnika i naših iseljenika u inozemstvu, te
Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske,
– zadovoljavanje kulturnih potreba narodnosti koje žive u Republici Hrvatskoj,
– investicijsko održavanje, adaptacija i hitne intervencije na objektima kulture od
osobitog interesa za Republiku Hrvatsku,
– ostvarivanje drugih zakonom i programom kulturnog razvoja Republike Hrvatske
utvrđenih djelatnosti, programa i manifestacija te akcija u kulturi.

Članak 41.

Sredstva za plaće djelatnike Centra osiguravaju se u skladu sa zakonom i
kolektivnom ugovorom.

Članak 42

U cilju praćenja i ostvarivanja programa Centra, ravnatelj podnosi Upravnom vijeću
izvješće o ostvarivanju programa u proteklom razdoblju, koje sadrži ocjenu mogućnosti
ostvarivanja plana i programa rada, prijedlog mjera koje treba poduzeti radi njihova
ostvarivanja, kao i osiguranje materijalno-financijskih pretpostavki za rad.

Članak 43.

Financijsko poslovanje Centra obavlja se u skladu sa zakonom i drugim
propisima donesenih na temelju zakona.
Financijsko poslovanje Centra obuhvaća sastavljanje financijskog plana,
ostvarivanje prihoda i izvršavanje rashoda, vođenje knjigovodstva i evidencije o
financijskom poslovanju i sredstvima Centra, te sastavljanje periodičnih i godišnjih
obračuna.

Članak 44.

Ravnatelj predlaže financijski plan prije početka godine na koju se odnosi.
Ako ne postoje uvjeti da ravnatelj predloži financijski plan u predviđenom roku i
za čitavu godinu, donosi se privremeni financijski plan, a najdulje za tri mjeseca.

Članak 45.

Centar po isteku poslovne godine donosi godišnji obračun.

Članak 46.

Nalogodavac za izvršenje financijskog plana je ravnatelj.

Članak 47.

Ravnatelj podnosi izvješće o financijskom poslovanju Upravnom vijeću po
godišnjem obračunu.

VI STATUSNE PROMJENE

Članak 48.

Odluku o statusnim promjenama i preoblikovanju Centra donosi Gradsko vijeće
Grada Čakovca.

VII. JAVNOST RADA CENTRA

Članak 49.

Rad Centra je javan.
Centar je dužan pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju
djelatnosti za koju je osnovan.
Centar je dužan osobi koja dokaže pravni interes dopustiti uvid u svoju
djelatnost.

Članak 50.

Samo ravnatelj ili ovlašteni djelatnik može putem tiska, radija ili televizije
obavještavati javnost o djelatnosti Centra.

VIII AKTI CENTRA

Članak 51.

U Centru se donose sljedeći akti:
– Pravilnik o sistematizaciji,
– EX priručnik,
– Plan evakuacije i spašavanja,
– Pravilnik o zaštiti od požara,
– Pravilnik o cijenama ulaznica,
– Pravilnik o radnoj odjeći i obući,
– Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova na službenom putu,
– te drugi akti u skladu sa zakonom.
Akte iz stavka 1. ovog članka predlaže ravnatelj Upravnom vijeću.

Članak 52.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana, nakon objave na oglasnoj ploči u
sjedištu Centra, ako zakonom ili općim aktom nije drugačije određeno.
Ravnatelj Centra konstatirati će na izvornom primjerku općeg akta, koji se čuva
u arhivi Centra, dan objavljivanja općeg akta na oglasnoj ploči, te dan stupanja na
snagu općeg akta.

Članak 53.

Izmjene i dopune općeg akta objavljuju se na način i po postupku predviđenom
za njihovo donošenje.

Članak 54.

Kolektivni ugovor je akt kojeg na prijedlog pregovaračkog odbora potpisuju
gradonačelnik Grada Čakovca i predsjednik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi.
Kolektivni ugovor objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca.

Članak 55.

Statut Centra stupa na snagu danom davanja Suglasnosti od strane Gradskog
vijeća Grada Čakovca.
Jedan primjerak potvrđenog Statuta dostavlja se na uvid Ministarstvu kulture
Republike Hrvatske.
Ravnatelj Centra konstatirat će na izvornom primjerku Statuta, koji se čuva u
arhivi Centra, dan objavljivanja Statuta, te dan stupanja na snagu.

IX POSLOVNA TAJNA

Članak 56.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje
na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Centra ili štetilo njegovom
poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenih.

Članak 57.

Poslovnom tajnom smatraju se:
– dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,
– podaci koje nadležni organ kao povjerljive priopći Centru,
– mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,
– dokumenti koji se odnose na obranu,
– plan fizičko-tehničkog osiguranja objekata i imovine Centra.
Druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno
interesima Centra, njezina osnivača te državnih organa i tijela.
Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu
priopćavati ravnatelj i osobe koje on ovlasti.
Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne
obveze. O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi ravnatelj.

X. NADZOR

Članak 58.

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Centra obavlja županijski ured nadležan za kulturu.

XI. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNOG OKOLIŠA

Članak 59.

Djelatnici Centra imaju pravo i obvezu da u okviru svojih poslova i zadaća poduzimaju mjere zaštite i unapređenja životnog okoliša.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Centra za kulturu od 19. studenog 2002. te njegove izmjene i dopune od 29. rujna 2009., 16. travnja 2010, 17. listopada 2013.

Članak 61.

Ovaj Statut stupa na snagu danom davanja Suglasnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca, a objavljuje se na oglasnoj ploči Centra.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
dr. Mira Kermek – Sredanović

Ur. broj: 72/2015.
U Čakovcu, 6. svibanj 2015.