Odluka o izboru kandidata za radno mjesto voditelj marketinga

Javni natječaj za voditelja marketinga

Odluka o načinu provođenja postupka javnog natječaja

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto knjigovođa

Javni natječaj za knjigovođu

Odluka o izboru kandidata za scenskog radnika, reklamera

Javni natječaj za scenskog radnika, reklamera

Odluka o poništenju natječaja za scenskog radnika, reklamera

Odluka o poništenju natječaja za knjigovođu

Javni natječaj za knjigovođu

Javni natječaj za scenskog radnika, reklamera

Odluka o izboru kandidata za šefa računovodstva

Javni natječaj za šefa računovodstva

Obavijest kandidatima o izboru ravnatelja

Odluka o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto Voditelj glazbene djelatnosti

Natječaj – voditelj glazbene djelatnosti

Odluka o poništenju Odluke o zasnivanju radnog odnosa i Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto voditelj glazbene djelatnosti

 

Odluka o izboru kandidata Voditelj glazbene djelatnosti

 

Temeljem članka 16. Statuta Centra za kulturu Čakovec Upravno vijeće Centra  raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto VODITELJ GLAZBENE DJELATNOSTI

 

– 1 izvršitelj  na određeno vrijeme od godinu dana s probnim rokom od 6 mjeseci  uz mogućnost stalnog zaposlenja –  puno radno vrijeme. 

Rok prijave: od 2.5. do 9.5.2022.

Početak rada: 1.7.2022.

Uvjeti:

 • magistar struke ili VSS umjetničkog ili društveno humanističkog smjera
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • radno iskustvo od godinu dana

Opis poslova:

 • organizacija koncerta za Majski muzički memorijal „J. Š. Slavenski“, Festival komorne glazbe, Jazz fair, koncerte na tribini „Čakovec četvrtkom“, na tribini Hrvatske glazbene mladeži, tribini Mladi glazbenici Međimurja
 • pronalazi i prijavljuje programe na natječaje i projekte dostupne u HR i projekte i natječaje dostupne u EU

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)

 

Prijavu na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova NN RH 82/08, 69/17).

Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme javnog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  dostupne na poveznici.

https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN RH 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Centar za kulturu Čakovec, može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, a sukladno propisima koji uređuju područje zaštite podataka.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: 

Centar za kulturu Čakovec, Trg Republike 3, 40000 Čakovec s naznakom „za natječaj – za radno mjesto voditelj glazbene djelatnosti“

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Centar za kulturu zadržava pravo da ne prihvati ni jednu od pristiglih ponuda ili da poništi natječaj.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

__________________________________________________________________________________________________________

NATJEČAJ – ZATVOREN

Temeljem članka 16. Statuta Centra za kulturu Čakovec Upravno vijeće Centra  raspisuje

 

NATJEČAJ

  za radno mjesto PRODAVAČ ULAZNICA

 

Raspisuje se natječaj na određeno vrijeme od godinu dana za radno mjesto prodavač ulaznica s probnim rokom od 2 mjeseca   uz mogućnost stalnog zaposlenja – nepuno radno vrijeme.

Rok prijave: od 22. do 29.3.2022.

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema
 • poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
 • komunikativnost te sklonost timskom radu

Opis poslova:

 • prodaja ulaznica za sve programe u Centru za kulturu
 • izrada izvještaja o prodanim ulaznicama
 • polog novca u noćni trezor

Potrebno priložiti:

 • zamolbu
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi

Javni natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama Centra za kulturu Čakovec i Zavodu za zapošljavanje.

Prijave se šalju na adresu:  Centar za kulturu Čakovec, Trg Republike 3, Čakovec ili propaganda@czk-cakovec.hr u roku od 8 dana počevši od dana objave  natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme javnog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH 121/17, 98/19 i 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. citiranog zakona.

https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN RH 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavu na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova NN RH 82/08, 69/17).

Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Centar za kulturu Čakovec, može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, a sukladno propisima koji uređuju područje zaštite podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Upravno vijeće zadržava pravo da ne prihvati ni jednu od pristiglih ponuda ili da poništi natječaj.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

 

KLASA: 112-01/22-02/02

URBROJ: 2109-103-05-22-01

Čakovec, 18.3.2022.

 

 

 

 

 

Temeljem članka 16. Statuta Centra za kulturu Čakovec Upravno vijeće Centra  raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto PRODAVAČ ULAZNICA

 

Raspisuje se natječaj na određeno vrijeme od godinu dana za radno mjesto prodavač ulaznica s probnim rokom od mjesec dana uz mogućnost stalnog zaposlenjapuno radno vrijeme.

Rok prijave: do 31.1.2022.

Početak rada 1.3.2022.

Uvjeti: – srednja stručna sprema

 • poznavanje rada na kompjutoru
 • komunikativnost te sklonost timskom radu

Opis poslova:

 • prodaja ulaznica za sve programe u Centru za kulturu
 • izrada izvještaja o prodanim ulaznicama
 • polog novca u noćni trezor

Potrebno priložiti:

 • zamolbu uz kratki životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi

Molbe dostaviti na adresu:  Centar za kulturu Čakovec, Trg Republike 3, Čakovec ili propaganda@czk-cakovec.hr u roku od 8 dana počevši od dana objave  natječaja.

 

KLASA: 112-02/22-02/01

URBROJ: 2109-103-05-22-01

Čakovec, 21.1.2022.

 

____________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 16. Statuta Centra za kulturu Čakovec Upravno vijeće Centra  raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za radno mjesto biljeter – čistač

 

Raspisuje se natječaj na određeno vrijeme od godinu dana za radno mjesto biljeter – čistač s probnim rokom od mjesec dana uz mogućnost stalnog zaposlenja.

Uvjeti: – završena osnovna škola

 • 3 godine radnog iskustva
 • komunikativnost te sklonost timskom radu

 

Molbe sa životopisom primaju se na adresu:  Centar za kulturu Čakovec, Trg Republike 3, Čakovec ili propaganda@czk-cakovec.hr u roku od 8 dana počevši od dana objave  natječaja.

 

Čakovec, 17.9.2021.