Na temelju članka 11. stavka 5. podstavka 12. Statuta Centra za kulturu Čakovec od 9. studenog 2022. i članka 6. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada, sistematizaciji radnih mjesta Centra za kulturu Čakovec od 26. svibnja 2023., vezano uz radno mjesto pod brojem 11.-  Voditelj marketinga, ravnateljica Centra za kulturu Čakovec, dana 9.2.2024. godine,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem zaposlenika na radno mjesto VODITELJ MARKETINGA

VODITELJ MARKETINGA – 1 izvršitelj na  neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci

UVJETI

 • mag. oec.-marketinški smjer ili završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij ili sveučilišni ili stručni specijalist marketinške struke
 • minimalno tri (3) godine radnog iskustva u struci, u poslovima marketinga i oglašavanja

POSEBNA ZNANJA I VJEŠTINE

 • napredna razina računalne pismenosti
 • izražena odgovornost, analitičnost, sistematičnost, marljivost i samostalnost u radu, proaktivnost te odlične organizacijske i komunikacijske vještine, sposobnost rukovođenja timom
 • odlično znanje minimalno jednog svjetskog jezika u govoru i pismu
 • iskustvo u provođenju europskih projekta te prijava na natječaje

OPIS POSLOVA

 • organizira rad marketinške službe Centra te neposredno surađuje s voditeljima djelatnosti
 • odgovorni je i izvršni urednik mjesečnika za kulturna zbivanja „Cooltura“
 • surađuje prema potrebi s grafičkim poduzećima u realizaciji marketinškog materijala, daje službene informacije o programima
 • aktivno sudjeluje u planiranju i realizaciji ostalih programa Centra
 • dio je stručnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 • provodi natječaje na nacionalnoj i europskoj razini i izvještaje za svoju djelatnost te se educira i stručno osposobljava prema zahtjevima radnog mjesta
 • obavlja i druge poslove vezane uz radno mjesto i programsko djelovanje Centra za kulturu Čakovec
 • obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

DOKUMENTI KOJE SU KANDIDATI DUŽNI PRILOŽITI

–           prijava na natječaj

–           životopis

–           dokaz o državljanstvu (domovnica, preslik važeće osobne iskaznice ili putovnice)

–           dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)

–           dokaz o radnom iskustvu  (elektronski zapis s podacima o radnom stažu iz evidencije HZMO-a, preslika rješenja, ugovora o radu ili potvrda poslodavca o poslovima koje je osoba obavljala)

–           dokaz o naprednom poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava ili sl.)

–           uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izdano u vrijeme raspisanog natječaja)

 • dokaz o iskustvu u provođenju europskih projekata ili prijava na natječaje

Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je, prije sklapanja ugovora o radu, priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na intervju.

Prijavu na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova NN RH 82/08, 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme javnog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  dostupne na poveznici.

https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN RH 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Centar za kulturu Čakovec, može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, a sukladno propisima koji uređuju područje zaštite podataka.

 • Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Međimurskim novinama.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: 

Centar za kulturu Čakovec, Trg Republike 3, 40000 Čakovec s naznakom „za natječaj – za radno mjesto – voditelj marketinga“ ili na info@czk-cakovec.hr

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Centar za kulturu Čakovec zadržava pravo da ne prihvati ni jednu od pristiglih ponuda ili da poništi natječaj.

Ravnateljica

Helga Lajtman, mag.rel.publ./univ.bacc.cult.

 

KLASA:  112-01/24-01/01

URBROJ: 2109-103-01-24-1

Čakovec,  9.2.2024.