Damir Klaić – predsjednik

Karolina Juzbašić – član

Nikolina Mekovec – član

Miljenko Zelenbaba – član

Neven Taradi – član

_________________________________________________

I Z V O D  I Z   Z A P I S N I K A

7. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec

 održane 22. travnja 2022. godine, s početkom u 14:00 sati

 

PRISUTNI:  Damir Klaić (predsjednik), Karolina Juzbašić,  Nikolina Mekovec, Miljenko

                     Zelenbaba, Neven Taradi (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Romano Bogdan (ravnatelj), Ljiljana Mučić (zapisničar)

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je 7. sjednicu i konstatirao da su prisutni svi članovi.

 

Predsjednik Upravnog vijeća predložio je sljedeći

 

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika 6. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Donošenje Odluke o odabiru kandidata za radno mjesto prodavač ulaznica
 3. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto voditelj glazbene djelatnosti
 5. Informacija ravnatelja o izradi Statuta i do registraciji djelatnosti
 6. Prijedlog gradonačelnici / osnivaču za razrješenje ravnatelja sukladno odredbama:

   Zakona o Ustanovama: čl. 44. stav. 3. i 4.

   Statuta Centra za kulturu: čl. 16. stav. 4.

   Poslovnika o radu Upravnog vijeća: čl. 7. stav. 4.

 1. Informacija o projektima i EU projektima
 2. Različito

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

 

TOČKA 1.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 6. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU

Bez rasprave sa 4 glasa ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvaćen je

Izvod iz zapisnika 6. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu

 

TOČKA 2.

DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO PRODAVAČ ULAZNICA

Nakon uvodnog obrazloženja ravnatelja Centra jednoglasno je donijeta

ODLUKA da se na radno mjesto prodavač ulaznica na određeno vrijeme od godinu dana uz probni rok od 2 mjeseca, na nepuno radno vrijeme (35 sati tjedno)  zaposli Fileš Željko iz Čakovca.

 

TOČKA 3.

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA CENTRA ZA KULTURU

Predsjednik Upravnog vijeća obrazložio je potrebu za dopunama uvjeta za zapošljavanje voditelja djelatnosti u Izmjena i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Čakovec.

Po raspravi jednoglasno su donijete

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu.

 

TOČKA 4.

DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO VODITELJ GLAZBENE DJELATNOSTI

Ravnatelj Centra upitao je članove Upravnog vijeća, da li je potrebno osim na web stranici Centra, Zavodu za zapošljavanje i lokalnim novinama natječaj objaviti i u dnevnom tisku, zbog povećanja troška natječaja. Članovi Upravnog vijeća smatraju da je potrebno isti objaviti i u dnevnom tisku zbog šire vidljivosti natječaja.

Po raspravi jednoglasno je donijeta

Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto voditelj glazbene djelatnosti.

 

TOČKA 5.

INFORMACIJA RAVNATELJA O IZRADI STATUTA I DO REGISTRACIJI DJELATNOSTI

Ravnatelj Centra izvijestio je članove Upravnog vijeća da je Statut i registracija djelatnosti na trgovačkom sudu u tijeku,  te bi trebao biti gotov do idućeg Gradskog vijeća.

 

TOČKA 6.

PRIJEDLOG GRADONAČELNICI / OSNIVAČU ZA RAZRJEŠENJE RAVNATELJA SUKLADNO ODREDBAMA:

ZAKONA O USTANOVAMA: ČL. 44. STAV. 3. I 4.

STATUTA CENTRA ZA KULTURU: ČL. 16. STAV. 4.

POSLOVNIKA O RADU UPRAVNOG VIJEĆA: ČL. 7. STAV. 4.

 

Predsjednik Upravnog vijeća pročitao je prijedlog Upravnog vijeća gradonačelnici za razrješenje ravnatelja.

 1. Neprihvaćanje Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2021. godinu
 2. Propusti u vođenju poslovanja. Neusklađenost akata s pozitivnim propisima od važnosti za djelatnost CZK
 3. Propusti u dijelu radno-pravnog poslovanja Centra za kulturu
 4. Nemarno poslovanje/zanemarivanje odgovornosti postupanja sukladno aktima koji su obvezujući za ravnatelja CZK
 5. Aktualni ravnatelj Centra za kulturu izabran je suprotno propisanim procedurama Zakona o ustanovama i Statuta o obaveznoj objavi natječaja u dnevnom tisku, mrežnim (web stranicama) i Narodnim novinama

U raspravu se uključila gđa Juzbašić i napomenula da članovi Upravnog vijeća imaju zakonsku obvezu upravljati i kontrolirati rad ustanove, te da ne može prihvatiti odgovornost za zakonom neusklađeno poslovanje. Ne prihvaća da se članstvo u Upravnom vijeću svodi na puko dizanje ruku i isplatu naknade po prisustvovanju sjednici. Odgovornost i obveza Upravnog vijeća je da saznanja koja ima proslijedi osnivaču.

Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV prihvaćen je

Prijedlog gradonačelnici/osnivaču za razrješenje ravnatelja sukladno odredbama:

Zakona o ustanovama: čl. 44. stav. 3. i 4.

Statuta Centra za kulturu: čl. 16. stav. 4.

Poslovnika o radu Upravnog vijeća: čl. 7. stav. 4.

 

TOČKA 7.

INFORMACIJA O PROJEKTIMA I EU PROJEKTIMA

Ravnatelj Centra izvijestio je članove Upravnog vijeća da je 11.5. 2022. godine dogovorena edukacija za 6 djelatnika Centra u Redei.

Ravnatelj Centra 1.5.2022.  ide u Milano, na sastanak  Upravnog odbora europskog projekta Connect Up.

 

TOČKA 8.

RAZNO

 1. Predsjednik Upravnog vijeća upitao je što je urađeno po pitanju rasvjete u Galeriji Centra. Ravnatelj Centra odgovorio je da taj projekt nemamo u planu investicija za ovu godinu i nemamo osigurana sredstva za isti.
 2. Gđa Karolina Juzbašić je postavila pitanje u kojoj je fazi program Ljeta u gradu. Ravnatelj je odgovorio da je programski riješeno, čeka se informacija o financijskim sredstvima iz Grada da se može krenuti u potpisivanje ugovora s izvođačima.
 3. Ravnatelj je obavijestio članove Upravnog vijeća da ćemo od investicije – nabavke vanjskog kina najvjerojatnije odustati, jer je oprema jako poskupjela, rok isporuke bio bi kraj 9. mjeseca a troškovi su porasli na oko 500.000,00 kuna, pa je mišljenja da od Ministarstva kulture tražimo prenamjenu sredstava za nabavku led panoa.
 4. Predsjednik Upravnog vijeća napomenuo je da Kazališna družina mora imati kazališno vijeće koje ne može biti Upravno vijeće. Dogovoreno je da se pričeka novi Statut te da se onda oformi Kazališno vijeće Kazališne družine Pinklec.

 

Završeno u 14,40 sati.

                                                                                                        Predsjednik

                                                                                                     Upravnog vijeća:

                                                                                                          Damir Klaić

KLASA: 025-02/22-03/03

URBROJ:  2109-103-04-22-2

NAPOMENA: – sukladno Odluci Upravnog vijeća o audio snimanju sjednica Upravnog vijeća sačinjen je audio zapis 7. sjednice Upravnog vijeća i čuva se u arhivi Centra.

________________________________________________________________________________________________

I Z V O D  I Z   Z A P I S N I K A

6. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec

 održane 18. ožujka 2022. godine, s početkom u 14:00 sati

 

PRISUTNI:  Damir Klaić (predsjednik), Karolina Juzbašić,  Miljenko Zelenbaba, Neven Taradi (članovi)

OPRAVDALA IZOSTANAK: Nikolina Mekovec

OSTALI PRISUTNI: Romano Bogdan (ravnatelj),  Božica Telebuh (šef računovodstva) , Ljiljana Mučić (zapisničar)

Predsjednik je otvorio 6. sjednicu Upravnog vijeća i dao prijedlog dopune Dnevnog reda.

Točka 3. dopunjuje se i glasi:  

Zahtjev stručnim službama CZK da pokrenu izmjene i dopune Statuta – usklađivanje i doregistracija djelatnosti prema trgovačkom sudskom registru.

Točka 6. dopunjuje se i glasi:

Donošenje Odluke o produženju Ugovora o radu za radno mjesto scenski radnik – Totić Zvonko

Jednoglasno su prihvaćene dopune Dnevnog reda:

 1. Izvod iz zapisnika 5. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Centra za kulturu za 2021. godinu
 3. Zahtjev stručnim službama Centra za kulturu da pokrenu izmjene i dopune Statuta Centra za kulturu – usklađivanje i doregistracija djelatnosti prema trgovačkom sudskom registru.
 4. Raspisivanje natječaja za radno mjesto prodavač ulaznica
 5. Raspisivanje natječaja za radno mjesto voditelj glazbene djelatnosti
 6. Donošenje Odluke o produženju Ugovora o radu za radno mjesto scenski radnik – Totić Zvonko
 7.  Rasprava o zakupu dvorane za članice Gradske zajednice kulture
 8. Informacija o „Čakovečkom ljetu“
 9. Informacije o projektima
 10. Razno

TOČKA 1.

IZVOD IZ ZAPISNIKA 5. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU

Bez rasprave jednoglasno je prihvaćen

IZVOD IZ ZAPISNIKA 5. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU

TOČKA 2.

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE CENTRA ZA KULTURU ZA 2021. GODINU

Ravnatelj Centra dao je uvod i kratko obrazloženje Izvješća o radu. Šefica računovodstva obrazložila je  poslovanje Centra i Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je raspravu u koju se uključila gospođa Karolina Juzbašić  i izjavila da glasa protiv ovog Izvješća o radu jer čeka  nadležne institucije da izvrše kontrolu zakonitosti poslovanja Centra za kulturu obzirom da se radi o poslovanju za prethodni period i sadašnji period i ne može glasati niti za ni biti suzdržana.

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasanje prihvaćanje Izvješća o radu i Financijsko izvješće Centra za kulturu za 2021. godinu.

Sa 2 glasa PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa nije prihvaćeno

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE CENTRA ZA KULTURU ZA 2021. GODINU

TOČKA 3.

ZAHTJEV STRUČNIM SLUŽBAMA CENTRA ZA KULTURU DA POKRENU IZMJENE I DOPUNE STATUTA CENTRA ZA KULTURU – USKLAĐIVANJE I DO REGISTRACIJA DJELATNOSTI PREMA TRGOVAČKOM SUDSKOM REGISTRU

Uvidom u dokumentaciju koju posjeduje Centar za kulturu, a konzultirajući se sa stručnim službama u Gradu koje se bave upravno pravnim poslovima, članovi Upravnog vijeća konstatirali su da Centar za kulturu nema usklađeni Statut sa novim Zakonom o ustanovama, koji je na snazi od 1.1.2020. godine dok je  Statut  Centra donesen  2015. godine. 

Isto tako na temelju mišljenja Ministarstva kulture i medija RH uočeno je da Centar nema registriranu kazališnu djelatnost kojom se bavi.

Uvidom u izvadak iz Sudskog registra nema registriranu ni djelatnost najma poslovnih prostora.

Hitno je potrebno uskladiti i do registrirati sve djelatnosti kojima se Centar bavi u trgovačkom sudskom registru.

 

TOČKA 4.

RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO PRODAVAČ ULAZNICA

Nakon uvodnog obrazloženja ravnatelja Centra da se na radno mjesto prodavač ulaznica raspiše natječaj za nepuno radno vrijeme, jednoglasno je donijeta Odluka o

RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO PRODAVAČ ULAZNICA.

 

TOČKA 5.

RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO VODITELJ GLAZBENE DJELATNOSTI

Ravnatelj Centra iznio je potrebu za raspisivanjem natječaja za radno mjesto voditelj glazbene djelatnosti zbog odlaska u mirovinu dosadašnjeg voditelja. U raspravu se uključila gđa Juzbašić i sugerirala da je potrebno izraditi novu sistematizaciju,  pa tek onda ići u raspisivanje natječaja.  Poslove voditelja glazbene djelatnosti do zaposlenja novog voditelja obavljat će djelatnik unutar ustanove.

 

TOČKA 6.

DONOŠENJE ODLUKE O PRODUŽENJU UGOVORA O RADU ZA RADNO MJESTO SCENSKI RADNIK – TOTIĆ ZVONKO

Ravnatelj Centra obrazložio je istek Ugovora o radu na određeno vrijeme Totić Zvonku na radnom mjestu scenski radnik i predlaže zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme. U raspravu se uključila gđa Juzbašić i predlaže da se produlji Ugovor o radu na još 6 mjeseci do izrade nove sistematizacije radnih mjesta Centra za kulturu.

Nakon rasprave sa 3 glasa ZA  i 1 SUZDRŽANIM glasom donijeta je

ODLUKA O PRODULJENJU UGOVORA O RADU TOTIĆ ZVONKO ZA RADNO MJESTO SCENSKI RADNIK NA ROK OD 6 MJESECI

 

TOČKA 7.

RASPRAVA O ZAKUPU DVORANE ZA ČLANICE GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE

Nakon rasprave jednoglasno je donijeta

ODLUKA O ZAKUPU DVORANE ZA ČLANICE GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE

Upravno vijeće je zaključilo da članice Gradske zajednice kulture same donose odluku o cijeni ulaznice za svoje programe.

 

TOČKA 8.

INFORMACIJA O „ČAKOVEČKOM LJETU“

Ravnatelj Centra dao je informaciju članovima Upravnog vijeća o programu „Čakovečkog ljeta“. Članovi Upravnog vijeća su se složili s ponuđenim programom.

 

TOČKA 9.

INFORMACIJE O PROJEKTIMA

Ravnatelj Centra obrazložio je postupak po projektu nabavke opreme za vanjsko  kino. Projekt je vrijedan 400.000,00 kuna, od čega je  polovicu sredstava odobrilo Ministarstvo kulture po prijavljenom projektu, a polovicu sredstava osigurava Grad. Dogovoren je sastanak s predstavnicima Grada radi daljnjeg dogovora pošto Grad obavlja javnu nabavu po projektu.

Ravnatelj Centra obavijestio je članove Upravnog vijeća da je dogovorio  s Redeom radionice djelatnicima Centra za pripremu i popunjavanje obrazaca za prijave na javne natječaje.

Za drugu sjednicu pripremiti koliko je Centar dobio sredstava po prijavljenim projektima.

 

TOČKA 10.

RAZNO

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se zatraži ponuda za obnovu rasvjete galerijskog prostora Centra s popratnim sadržajima (postamenti) s čime su se složili i ostali članovi Upravnog vijeća.

 

Završeno u 15,40 sati.

KLASA: 025-02/22-03/02

URBROJ:  2109-103-04-22-2

                                                                                                        Predsjednik

                                                                                                     Upravnog vijeća

                                                                                                         Damir Klaić

 

NAPOMENA: – sukladno Odluci Upravnog vijeća o audio snimanju sjednica Upravnog vijeća sačinjen je audio zapis 6. sjednice Upravnog vijeća i čuva se u arhivi Centra.

__________________________________________________________________________________________________

I Z V O D  I Z   Z A P I S N I K A

5. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec

održane 14. veljače 2022. godine, s početkom u 14:00 sati

 

PRISUTNI:  Damir Klaić (predsjednik), Karolina Juzbašić, Nikolina Mekovec, Miljenko

                    Zelenbaba, Neven Taradi (članovi)

 

OSTALI PRISUTNI: Romano Bogdan (ravnatelj),  Ljiljana Mučić (zapisničar)

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je sjednicu, izvjestio  da je  gosp. Dejan Buvač razriješen članstva u Upravnom vijeću Centra za kulturu, te da je novom članicom imenovana gđa Karolina Juzbašić.

Gospođa Karolina Juzbašić, kao novo imenovana članica Upravnog vijeća Centra za kulturu, predsjednica Odbora za društvene djelatnosti i gradska vijećnica Grada Čakovca izjavila je:

„kao novo imenovana članica Upravnog vijeća imam čast, dužnost i odgovornost da djelujem isključivo u okviru Zakona koji su na snazi i svih podzakonskih akata, a sve za dobrobit ugleda i poslovanja Centra za kulturu. Napominjem da ništa osobno i izvan konteksta zakonskih obveza Upravnog vijeća Centra za kulturu neću raditi ma koliko me to netko želio prikazati.“

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog za proširenje 3. točke dnevnog reda.

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog i usvojen

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto prodavač ulaznica u Centru za kulturu
 3. Stavljanje van snage Odluke o gostovanjima Kazališnih družina Pinklec i Dada donesene na prethodnoj sjednici, te prijedlog nove Odluke.

 Sve djelatnosti koje djeluju u sklopu Centra za kulturu: kazališna, filmsko prikazivačka, galerijsko izložbena, glazbena djelatnost i kulturni amaterizam, mogu gostovati na festivalima i događanjima koji su financirani od strane organizatora ili su sredstva osigurana po prijavljenim projektima.

Ova Odluka će biti na snazi do usvajanja Pravilnika o gostovanjima programskih djelatnosti Centra za kulturu.

 1. Odluka o izmjenama i dopunama cjenika usluga korištenja prostora i opreme Centra za kulturu
 2. Informacija o programu „Ljeto u gradu“
 3. Nacionalni i EU projekti
 4. Displej- izvješće o poduzetim aktivnostima
 5. Razno

TOČKA 1.

IZVOD IZ ZAPISNIKA 4. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU

Bez rasprave jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu.

 

TOČKA 2.

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO PRODAVAČ ULAZNICA U CENTRU ZA KULTURU

Predsjednik Upravnog vijeća obrazložio je propust u proceduri raspisivanja Natječaja za radno mjesto prodavač ulaznica te je nakon rasprave jednoglasno donošena

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO PRODAVAČ ULAZNICA U CENTRU ZA KULTURU

Sugerirano je da se preraspodjelom poslova unutar Centra za kulturu i uslugom student servisa pokušaju zadovoljiti potrebe radnog mjesta prodavač ulaznica do sljedeće sjednice Upravnog vijeća gdje će se onda utvrditi da li postoji potreba za raspisivanjem novog natječaja.

 

TOČKA 3.

STAVLJANJE VAN SNAGE ODLUKE O GOSTOVANJIMA KAZALIŠNIH DRUŽINA PINKLEC I DADA DONESENE   NA PRETHODNOJ SJEDNICI, TE PRIJEDLOG NOVE ODLUKE

Nakon uvodnog obrazloženja  predsjednika Upravnog vijeća, ravnatelj Centra za kulturu je izjavio nezadovoljstvo ovom Odlukom. Obrazložio je potrebu gostovanja KD Pinklec na festivalima i posljedice ove Odluke. Nakon dulje rasprave zaključeno je da treba što prije napraviti Pravilnik o gostovanjima na festivalima gdje će se sve definirati, te Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

Sve djelatnosti koje djeluju u sklopu Centra za kulturu: kazališna, filmsko prikazivačka, galerijsko izložbena, glazbena djelatnost i kulturni amaterizam, mogu gostovati na festivalima i mogu izvoditi predstave koje su prodane ili su sredstva osigurana po prijavljenim projektima.

Ova Odluka će biti na snazi do usvajanja Pravilnika o gostovanjima programskih djelatnosti Centra za kulturu.

TOČKA 4.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA CJENIKA USLUGA KORIŠTENJA PROSTORA I OPREME CENTRA ZA KULTURU

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je raspravu po ovoj točci. Gđa Nikolina Mekovec dala je sugestiju da se preciznije definira Odluka korištenja dvorane Centra za kulturu za članice Gradske zajednice kulture što je prihvaćeno, te će se ista Odluka donijeti na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

Ravnatelj Centra obrazložio je razlog povećanja cijene najma prostora i opreme. Razlog povećanju su više cijene energenata. Predsjednik Upravnog vijeća predložio je da se u cjenik uvrsti najam clavinove i pianina koji mogu poslužiti kao zamjena koncertnom klaviru po cijeni od 100,00 kuna.

Nakon rasprave jednoglasno je donijeta

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA CJENIKA USLUGA KORIŠTENJA PROSTORA I OPREME CENTRA ZA KULTURU

te

ODLUKA

da se Grad Čakovec, kao osnivač Centra za kulturu Čakovec, oslobađa  plaćanja najma dvorane Centra za službene potrebe Gradskog vijeća i za protokolarne potrebe.

 

TOČKA 5.

INFORMACIJA O PROGRAMU „LJETO U GRADU“

Ravnatelj Centra izvjestio je članove Upravnog vijeća o prijavljenom programu „Ljeta u gradu“ na javni poziv Grada. Prijavljen je opširan program u trajanju od 3 tjedna. Predsjednik Upravnog vijeća sugerirao je da je prijavljeni program vrlo sličan Zrinski art festivalu, te da bi ga trebalo koncepcijski promijeniti, s čime su se složili i drugi članovi Upravnog vijeća. Podržavaju film u Atriju Staroga grada, akustične koncerte i kazališne predstave, te  napominju da se vodi računa o cijeni programa. Predlaže se suradnja koncerta s Lepim dečkima. Okvirno je dogovoreno da bi cijena programa bila cca 250.000,00 kuna. Nakon opširnije rasprave utvrđeno je trajanje programa od 24.6. do 3.7.2022. godine, dva vikenda (petak, subota i nedjelja). Razmisliti o nazivu programa.

TOČKA 6.

NACIONALNI I EU PROJEKTI

Ravnatelj Centra izvjestio je članove Upravnog vijeća o trenutno otvorenim pozivima nacionalnih i EU projekata na koje se Centar prijavio i na koje se može prijaviti. Povratne informacije od Ministarstva kulture za prijavljene programe još uvijek nismo dobili, osim Ugovora za Godišnju izložbenu djelatnost.

TOČKA 7.

DISPLAY – IZVJEŠĆE O PODUZETIM AKTIVNOSTIMA

Ravnatelj Centra za kulturu izvjestio je članove Upravnog vijeća o poduzetim radnjama u svezi displeya.  Osim oglašavanja vlastitih programa u tijeku su razgovori vezani uz iznajmljivanje displaya drugim korisnicima. Ponuda je poslana na 40-ak adresa potencijalnih korisnika. Do sada imamo nekoliko ozbiljnih upita i jedan najam oglasa. Potencijalne oglašivače najviše zanima trajanje i broj oglašavanja dnevno – žele optimalne vremenske intervale sa čim manjim brojem slika u nizu, traže smanjenje cijene za eventualnu drugu i treću sliku. Stoga je potvrđeno da je cijena jedne slike 2.000,00, a druga i treća slika istog oglašivača po 1.000,00 kuna mjesečno.

 

TOČKA 8.

RAZNO

 1. Ravnatelj Centra izvjestio je članove Upravnog vijeća o skorom odlasku u mirovinu voditelja glazbene djelatnosti  Varga Ladislava  (u 6 mjesecu o. g.) i potrebi raspisivanja natječaja za to radno mjesto.
 2. Članovi Upravnog vijeća predlažu organizirati sastanak s voditeljima djelatnosti prije sljedeće sjednice Upravnog vijeća koja se planira za mjesec dana.
 3. Pripremiti materijale za izradu Pravilnika o gostovanju na festivalima.
 4. Doraditi Odluku o korištenju dvorane Centra za kulturu za članice Gradske zajednice kulture.

Završeno u 16,10 sati.

                                                                                                               Predsjednik

                                                                                                        Upravnog vijeća:

                                                                                                            Damir Klaić

KLASA:  025-02/22-03/01                                                           

URBROJ: 2109-103-04-22-5                                                     

 

 

NAPOMENA: – sukladno Odluci Upravnog vijeća o audio snimanju sjednica Upravnog vijeća sačinjen je audio zapis 5. sjednice Upravnog vijeća i čuva se u arhivi Centra.

________________________________________________

I Z V O D  I Z   Z A P I S N I K A

4. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec

održane 21. prosinca 2021. godine, s početkom u 14:00 sati

 

PRISUTNI:  Damir Klaić (predsjednik), Nikolina Mekovec,  Dejan Buvač,  Miljenko

                    Zelenbaba, Neven Taradi (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Romano Bogdan (ravnatelj),  Ljiljana Mučić (zapisničar)

                Karolina Juzbašić, predsjednica Odbora za društvene djelatnosti  Grada Čakovca  

 

Prije početka sjednice ravnatelj Centra izrazio je nezadovoljstvo oko sazivanja dnevnog reda sjednice.

Nakon rasprave dogovoreno je da predsjednik Upravnog vijeća i ravnatelj komuniciraju mailom oko točaka dnevnog reda sjednica Upravnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje predloženi

 

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika 3. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Odluka o gostovanjima kazališnih sekcija CZK

 Pinklec, Dada, na nacionalnim i međunarodnim festivalima. 

 1. Odluka o ravnomjernoj raspodjeli i korištenju novčanih sredstava voditeljima sekcija CZK  namijenjenih za kulturne  programe u 2022. godini.

Kazališna sekcija CZK

Filmska sekcija CZK

Glazbena sekcija CZK

Likovno galerijska sekcija CZK

Amaterska sekcija CZK

 1. Pravilnik o radu Galerije Centra za kulturu Čakovec
 2. Nacionalni i EU projekti ( Ljeto u gradu Zrinskih )
 3. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

 

TOČKA 1.

IZVOD IZ ZAPISNIKA 3. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU

Bez rasprave sa 4 glasa ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvaćen je Izvod iz zapisnika 3. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu.

 

TOČKA 2.

ODLUKA O GOSTOVANJIMA KAZALIŠNIH SEKCIJA CZK

 PINKLEC, DADA, NA NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM FESTIVALIMA

Predsjednik Upravnog vijeća je otvorio raspravu u vezi gostovanja Kazališne družine Pinklec i Dramskog studija Dada na nacionalnim i međunarodnim festivalima.

Gospođa Karolina Juzbašić je iznijela da je s gradonačelnicom dogovoreno da se ide na gostovanja koja su po pozivu plaćena, a ne samo po pozivu.

Ravnatelj Centra je pojasnio važnost odlazaka na festivale. Neki festivali se plaćaju, a neki se ne plaćaju.

Gospodin Dejan Buvač dao je prijedlog da umjetnički ravnatelj KD Pinklec i ravnatelj Centra za kulturu brine o nacionalnim i međunarodnim gostovanjima te da ona ne smiju opterećivati ostali proračun Centra za kulturu.

Nakon rasprave jednoglasno je prihvaćena 

ODLUKA O GOSTOVANJIMA KAZALIŠNE DRUŽINE PINKLEC, DRAMSKOG STUDIJA DADA, NA NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM FESTIVALIMA

Kazališna družina Pinklec i Dramski studio Dada mogu ići na tuzemne i inozemne festivale ukoliko troškove putovanja pokriva organizator festivala ili se troškovi mogu pokriti iz djelatnosti KD Pinklec, bez zadiranja u proračun drugih djelatnosti Centra za kulturu.

 

TOČKA 3.

ODLUKA O RAVNOMJERNOJ  RASPODJELI I KORIŠTENJU NOVČANIH SREDSTAVA VODITELJIMA SEKCIJA   CZK  NAMIJENJENIH ZA KULTURNE  PROGRAME U 2022. GODINI

Gospođa Karolina Juzbašić dala je uvod u točku.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže ravnomjernu raspodjelu novca iz proračuna Grada na  djelatnosti Centra.

Ravnatelj Centra je objasnio da je to teško izvesti jer svaka djelatnost ima svoje specifičnosti i cijene.

Nakon rasprave jednoglasno je donijet  

 

Zaključak

Da se nakon dobivenih povratnih rezultata prijava na natječaje, a prije donošenja  Odluke o ravnomjernijoj raspodjeli novčanih sredstava po djelatnostima Centra organizira sastanak s voditeljima djelatnosti radi dogovora i usklađenja programa.

 

TOČKA 4.

PRAVILNIK O RADU GALERIJE CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

 

Ravnatelj Centra  obrazložio je razlog donošenja Pravilnika o radu Galerije Centra za kulturu Čakovec.

Nakon kraće rasprave

Jednoglasno je prihvaćen

PRAVILNIK O RADU GALERIJE CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC.

 

TOČKA 5.

NACIONALNI I EU PROJEKTI (LJETO U GRADU ZRNISKIH)

Ravnatelj Centra iznio je razmišljanja i ideje Stručnog kolegija za  program Ljeta u gradu Zrinskih.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

Zaključak

Da Centar za kulturu osmisli okvirni program „Ljeta u gradu Zrinskih“ (može i promjena naziva manifestacije) sa cijenama, da se u program uključe domaći umjetnici,   te da se do 10. siječnja 2022. godine aplicira na javni poziv ustanova u kulturi u Grad Čakovec.

 

TOČKA 6.

OSTALO

 1. Gospođa Karolina Juzbašić pokrenula je pitanje besplatnog korištenja dvorane Centra za kulturu za potrebe Grada kao osnivača Centra. Potrebno je donijeti Odluku o besplatnom korištenju dvorane Centra za protokolarne, službene potrebe Grada kao osnivača Centra, na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

 

 1. Za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća potrebno je pripremiti novi cjenik najma prostora Centra za kulturu. Članice Gradske zajednice kulture mogu koristiti dvoranu Centra bez naknade u dogovoru s koordinatorom kulturnog amaterskog stvaralaštva.

 

 1. Ravnatelj Centra izvijestio je članove Upravnog vijeća da smo pripremili ponudu za najam reklamnog panoa (displeya) koji iznosi 2.000,00 kuna + PDV na mjesec. Članovi Upravnog vijeće slažu se s prijedlogom te je dogovoreno ponude poslati svim zainteresiranim firmama.

 

Završeno u 16,10 sati.

 

 

                                                                                                               Predsjednik

                                                                                                        Upravnog vijeća:

 

                                                                                                            Damir Klaić

 

 

KLASA: 003-03/21-01/01                                                              

URBROJ: 2109-103-04-21-8                                                     

 

NAPOMENA: – sukladno Odluci Upravnog vijeća o audio snimanju sjednica Upravnog vijeća sačinjen je audio zapis 4. sjednice Upravnog vijeća i čuva se u arhivi Centra.

________________________________________________________________________________________

I Z V O D  I Z   Z A P I S N I K A

 sa 3. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec

 održane 12. studenoga 2021. godine, s početkom u 10:00 sati

 

PRISUTNI:  Damir Klaić (predsjednik), Nikolina Mekovec,  Miljenko

                    Zelenbaba, Neven Taradi (članovi)

OPRAVDAO IZOSTANAK: Dejan Buvač (član)

OSTALI PRISUTNI: Romano Bogdan (ravnatelj),  Ljiljana Mučić (zapisničar)

 

Predsjednik Upravnog vijeća Damir Klaić otvorio je sjednicu i predložio sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Odluka o audio snimanju sjednica Upravnog vijeća
 3. Odluka o primjeni i korištenju novog vizualnog identiteta CZK, isto tako i naziva Centra za kulturu Čakovec u digitalnim i tiskovnim medijima
 4. Prijedlog Plana rada i Financijskog plana Centra za kulturu za 2022. godinu i projekcijeplana za 2023. i 2024. godinu
 1. Nacionalni i EU projekti ( Portugal izvještaj )
 2. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen

 

TOČKA 1.

IZVOD IZ ZAPISNIKA 2. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU

 Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz Zapisnika 2. sjednice Upravnog vijeća.

 

TOČKA 2.

ODLUKA O AUDIO SNIMANJU SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Predsjednik Upravnog vijeća Damir Klaić obrazložio je potrebu donošenja Odluke o audio snimanju sjednica, te se bez rasprave jednoglasno donosi

ODLUKA O AUDIO SNIMANJU SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

 

TOČKA 3.

ODLUKA O PRIMJENI I KORIŠTENJU NOVOG VIZUALNOG IDENTITETA CZK, ISTO TAKO I NAZIVA CENTRA ZA  KULTURU ČAKOVEC U DIGITALNIM I TISKOVNIM MEDIJIMA

Predsjednik Upravnog vijeća Damir Klaić napomenuo je da bi logotip Centra za kulturu Čakovec trebalo biti u svim medijima (plakati, društvene mreže) za sve programe Kazališne družine Pinklec i Dramskog studija Dada kao i na ostalim programima Centra za kulturu.

Nakon kratke rasprave u kojoj su sudjelovali ravnatelj Romano Bogdan i gospodin Neven Taradi jednoglasno se donosi

ODLUKA O PRIMJENI I KORIŠTENJU NOVOG VIZUALNOG IDENTITETA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC, ISTO TAKO I NAZIVA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC U DIGITALNIM I TISKOVNIM MEDIJIMA

 

TOČKA 4.

PRIJEDLOG PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

Nakon prijedloga predsjednika Upravnog vijeća da se prihvati Prijedlog Plana rada i Financijskog plana Centra za kulturu za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu jednoglasno se prihvaća

PLAN RADA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC I FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

Gospođa Nikolina Mekovec moli da se za slijedeću sjednicu Upravnog vijeća pripremi financijski izvještaj Kazališne družine Pinklec.

 

TOČKA 5.

NACIONALNI I EU PROJEKTI ( PORTUGAL IZVJEŠTAJ )

Ravnatelj Centra Romano Bogdan podnio je članovima Upravnog vijeća izvještaj sa službenog puta u Portugal.

 

TOČKA 6.

RAZNO

 1. Predsjednik Upravnog vijeća Damir Klaić rekao je da moramo dogovoriti način na koji ćemo od Grada Čakovca preuzeti upravljanje Reklamnim panoom na pročelju Centra. Predlaže da se na panou osim programa Centra reklamiraju i drugi programi koji bi se iznajmljivali prema cjeniku (koji treba napraviti).

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali ravnatelj Romano Bogdan, gospodin Neven Taradi i gospodin Miljenko Zelenbaba donijet je

Zaključak:

Ravnatelj Centra Romano Bogdan dogovorit će sastanak s gospodinom Krunom Posavcem iz Grada u vezi tehničkog preuzimanja Reklamnog panoa, a poslove reklamiranja obavljat će Marketing Centra za kulturu.

 

 1. Pokrenuta je rasprava oko rasvjete u izložbenom prostoru Centra za kulturu. U raspravi su sudjelovali svi prisutni članovi te donijeli

Zaključak:

Ishoditi odobrenje arhitekta za preuređenje rasvjete u izložbenom prostoru Centra. Ako se dobije odobrenje kontaktirati firme koje se bave uređenjem rasvjete u galerijskim prostorima radi ponude.

 1. Dogovoren je termin slijedeće sjednice Upravnog vijeća, 21. prosinca 2021. godine u 14 sati.

 

Završeno u 10,50 sati.

                                                                                                               Predsjednik

                                                                                                         Upravnog vijeća:

                                                                                                               Damir Klaić

KLASA: 003-03/21-01/01                                                              

URBROJ: 2109-103-04-21-7                                                      

 

 

NAPOMENA: – sukladno Odluci Upravnog vijeća o audio snimanju sjednica Upravnog vijeća sačinjen je audio zapis sa 3. sjednice Upravnog vijeća i čuva se u arhivi Centra.

______________________________________________________

I Z V O D  I Z   Z A P I S N I K A

 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec

 održane 26. listopada 2021. godine, s početkom u 14:00 sati

 

PRISUTNI:  Damir Klaić (predsjednik), Nikolina Mekovec, Dejan Buvač, Miljenko

                    Zelenbaba, Neven Taradi (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Romano Bogdan (ravnatelj),  Ljiljana Mučić (zapisničar)

 

Predsjednik pozdravlja sve prisutne i otvara sjednicu. Daje na glasanje predloženi dnevni red.

Jednoglasno je prihvaćen

 

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Donošenje Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Centra za kulturu
 3. Odabir kandidata za radno mjesto biljeter-čistač
 4. Sistematizacija radnog mjesta Koordinator amaterskog kulturnog stvaralaštva
 5. Donošenje Odluke o promjeni naziva radnog mjesta Voditelj propagande u Voditelj

    marketinga

 1. Prijedlog za promjenu radnog vremena Centra za kulturu
 2. Prijedlog za otvaranje KLUBA MLADIH MALE SCENE VINKO LISJAK
 3. Plan i program rada za 2022. CZK (rasprava)
 4. EU projekti / Nacionalni projekti
 5. Razno

 

TOČKA 1.

IZVOD IZ ZAPISNIKA 1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU

Predsjednik Upravnog vijeća Damir Klaić  je istaknuo da je napravio neke ispravke koje su se izvršile te da bi trebao biti pisan  tako da ga mogu iščitati i oni koji nisu bili na sjednici.

Zaključak:

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu.

 

TOČKA 2.

DONOŠENJE PRAVILNIKA O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA CENTRA ZA KULTURU

Ravnatelj Centra Romano Bogdan pojasnio je razlog prihvaćanja Pravilnika. Na temelju Odluke gradonačelnice o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova korisnika Proračuna Grada Čakovca mi kao ustanova korisnik Proračuna uskladili smo Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Centra za kulturu sa gradskim Pravilnikom.

Zaključak:

Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Centra za kulturu.

 

TOČKA 3.

ODABIR KANDIDATA ZA RADNO MJESTO BILJETER-ČISTAČ

Ravnatelj Centra Romano Bogdan rekao je da je na objavljeni natječaj na Zavodu za zapošljavanje za biljetera-čistača pristiglo 7 zamolbi.  Povjerenstvo je  nakon razgovora napravilo rang listu. Predlaže Upravnom vijeću da se na radno mjesto biljeter-čistač zaposli Romana Novak iz Šenkovca.

Gospodin Neven Taradi  kao član povjerenstva za vrednovanje kandidata rekao je da se ugovor sklapa na godinu dana  sa probnim radom u slučaju da kandidat ne zadovoljava. Ako zadovoljava može se produljiti radni odnos na neodređeno vrijeme.

Zaključak:

Jednoglasno je donijeta Odluka da se na radno mjesto biljeter-čistač od 2.11.2021. do 31.10.2022. godine s probnim rokom od 2 mjeseca zaposli Romana Novak iz Šenkovca.

 

TOČKA 4.

SISTEMATIZACIJA RADNOG MJESTA KOORDINATOR AMATERSKOG KULTURNOG STVARALAŠTVA

Ravnatelj Centra Romano Bogdan pojasnio je da  se za ovo novo radno mjesto mora utvrditi opis poslova koji  će obavljati Koordinator amaterskog kulturnog stvaralaštva.

Zaključak:

Jednoglasno je prihvaćena Sistematizacija radnog mjesta Koordinator amaterskog kulturnog stvaralaštva.

 

TOČKA 5.

DONOŠENJE ODLUKE O PROMJENI NAZIVA RADNOG MJESTA VODITELJ PROPAGANDE U VODITELJ MARKETINGA

 

Ravnatelj Centra Romano Bogdan obrazložio je razlog promjene naziva radnog mjesta Voditelj propagande u Voditelj marketinga. Rekao je da se više nigdje u Hrvatskoj a i okolici ne koristi taj naziv, te da sve ostalo u sistematizaciji tog radnog mjesta ostaje isto osim samog naziva.

Zaključak:

Jednoglasno je donijeta Odluka o promjeni naziva radnog mjesta Voditelj propagande u Voditelj marketinga.

 

TOČKA 6.

PRIJEDLOG ZA PROMJENU RADNOG VREMENA CENTRA ZA KULTURU

Predsjednik Upravnog vijeća  Damir Klaić predlaže da Centar bude otvoren u subotu prijepodne tj. od 10 do 13 sati,  želi da izložbeni prostor bude više dostupan ljudima, sugerira na većoj otvorenosti Centra. Predlaže da izložbeni prostor bude otvoren i radnim danom  od 10-15 sati a ne kao do sada od 10-12 sati. Zadužuje ravnatelja Centra da proba s postojećim djelatnicima  preraspodjelom poslova  i radnog vremena osigurati ovo predloženo.

Ravnatelj Centra Romano Bogdan podržava prijedlog, ali napominje da će biti vrlo teško s postojećim djelatnicima osigurati bolju otvorenost Centra. Vezani smo Zakonom o radu u ograničenju radnog vremena da djelatnik radi 40 sati tjedno. Postojeći djelatnici imaju svoje poslove. Čistačice rade ovisno o programu, dolaze ranije, ostaju kasnije. Što se i vidi jer je naš Centar jedan od  najčišćih Centara. Blagajnica radi više od 40 sati tjedno pa imamo zamjenu preko Student servisa, pa možemo i za dodatne sate osigurati rad studentice. Ali to onda veže pitanje sigurnosti, osiguranja, dodatni trošak Centru.

Fizička otključanost je jedno, a otvorenost je drugo. Primjer. Sada kad smo zaključani u Centar dolaze učenici iz škola, Učiteljskog fakulteta, Graditeljske škole … dolaze prema prethodnoj najavi, a slučajnih posjetitelja je vrlo malo.

Gospodin Neven Taradi se uključuje u raspravu i navodi da Centar ne može biti otvoren dok radi  samo studentica. To zakonski nije u redu, ako je Centar otvoren za javnost obavezno mora biti prisutan netko od zaposlenika Centra.

Gospodin Dejan Buvač navodi da je u ingerenciji ravnatelja predlaganje radnog vremena. Ako blagajna radi od 10-12 sati, blagajnica može reći po iskustvu koliko je ljudi došlo pogledati izložbu. Godinama je vezan uz Centar, poznaje  prostor, opremu, stanje u Centru. Posebnu pozornost treba obratiti na djecu koja dolaze na crtane filmove bez pratnje roditelja, bez kontrole. Mišljenja je da se izložba može pogledati samo kad je otvorena blagajna, trebalo bi voditi evidenciju  tko ide pogledati izložbu,  ako se slučajno nešto dogodi da znamo tko je bio u izložbenom prostoru.

Zaključak:

Jednoglasno je donijet zaključak da ravnatelj na stručnom kolegiju za sljedeću sjednicu pripremi prijedlog radnog vremena Centra, odnosno izložbenog prostora Centra za kulturu radnim danom od 9-15 sati i subotom od 10-12 sati.

 

TOČKA 7

PRIJEDLOG ZA OTVARANJE KLUBA MLADIH MALE SCENE VINKO LISJAK

Ravnatelj Centra Romano Bogdan rekao je da program na Maloj sceni Vinko Lisjak kreira Stručni kolegij. Trenutno su dolje svaki dan radionice dramskog studija Dada ukupno oko 100 djece. Održavaju se i koncerti srijedom – jazz srijeda,  trenutno se ne smiju održavati. Kapacitet Male scene V. Lisjak je 50 ljudi po Zakonu o zaštiti.

To je po projektu trebalo biti atomsko sklonište. Tehnička ograničenja koja imamo dolje su velika, nikakva izmjena zraka, nema 2 izlaza u nuždi, nema prozor, samo ventilaciju.

Mladi su izgubili  prostor u Centru, ali su prije 12 godina dobili prostorije u „Prostoru“ gdje je  osnovana udruga Cezam – Centar za mlade. Prostor plaća Grad Čakovec, Cezam dobiva plaću za pol radnog vremena za jednog čovjeka i novce za programe za mlade. To zato jer tu kod nas nije zadovoljavalo nikakve tehničke uvjete.

Dok razmišljamo o Centru za kulturu moramo razmišljati da je to ustanova u kulturi, nama su prvenstveno misija – vizija, estetsko obrazovanje djece i mladih, i što se tiče produkcijskog programa zadovoljavanje kulturnih potreba građanstva. Polazeći od toga, mi smo za sljedeću godinu razgovarali sa različitim ljudima da bi na osnovu iskustava drugih  taj prostor pretvorili u radionički prostor. Razgovarali smo s Udrugom Baraka koja radi glazbene programe,  sa školama, gradskom zajednicom kulture. Trenutno možemo dolje raditi radioničke programe, male izvedbene programe, male predstave, školske predstave, akustične koncerte.

Za velike koncerte, punk koncerte je napravljen Prostor, gdje se može pušiti, radi šank i može biti više ljudi.

Predsjednik Upravnog vijeća Damir Klaić napominje da je naputak gđe gradonačelnice da se Klub koristi kao mjesto gdje bi se skupljali učenici dok čekaju autobus, dok imaju slobodno vrijeme prije ili poslije škole, da bi bilo dobro u taj prostor staviti laptope, treba organizirati za njih nešto što će ih dolje privući.

Ravnatelj Centra Romano Bogdan objašnjava da su to koncepti koji su zastarjeli, cyber kafići više nigdje ne postoje. Trošak laptopa je veliki, postavlja se pitanje tko bude to platio.  Navodi da je razgovarao s profesorima koji vele da to njihove učenike ne zanima. Mi smo Centar za kulturu i ne bi želio da se pretvorimo u čekaonicu za autobus. Trebali bi nekog zaposliti, čistiti laptope, popravljati laptope, a siguran je da bez šanka posjete ne bi bilo.

U raspravu se uključuje gospodin Dejan Buvač  koji je  mišljenja da smo trebali spojiti točku 7. i 8. pa bi nam bilo lakše o tome raspravljati, očigledno je da postoji program za 2022. Mi ne smijemo ništa forsirati. Program za 2022. u velikoj mjeri uključuje revitalizaciju donjeg dijela Centra, da se otvori. Moramo imati eksperimentalnu fazu od 6 mjeseci.

Navodi da je razgovarao sa djecom u Gradskom kazalištu o dnevnoj posjeti Klubu, čiji je odgovor da ih to ne zanima, već bi radije u to vrijeme otišli negdje drugdje, u kafić… Drugo je da to bude kreativni dio, to ih zanima. Na nama je da organiziramo kreativne programe ali to ne može biti u 13 sati već u večernjim satima. Treba organizirati škole.

Ravnatelj Centra Romano Bogdan je rekao da su na stručnom kolegiju napravili natuknice za program za 2022. godinu. Podijelio je program članovima i pročitao prijedlog programa.  

Novina u programu je Kulturni amaterizam – većina programa odvijat će se na Maloj sceni, veći programi u velikoj dvorani a manji i radionice dolje na Maloj sceni, radionice tradicijske kulture.

Ovaj program ne iziskuje ništa više financijskih sredstava.

Mi dobivamo od Grada iznos za programe, vlastitih prihoda i drugih izvora – na temelju kojeg onda radimo program.

Uz ovaj program smo prijavili i investicije – za kazališnu rasvjetu, reklamni prostor na području grada. Mi smo željeli promjenu stolaca i tepisona u dvorani i izložbenom prostoru, ali smo se dogovorili s gradonačelnicom da 2023. idemo u rekonstrukciju velike dvorane.

Ravnatelj je predložio jedan neformalan sastanak prije sjednice za usvajanja Plana i programa za 2022. godinu.

Zaključak:

Točka 7 i 8.

Jednoglasno je donijet zaključak da se do kraja ove godine radi po Planu za 2021. godinu, a da se za sljedeću godinu napravi poseban popis programa koji će se odvijati na Maloj sceni Vinko Lisjak.

Dogovoreno je da se tijekom 11. mjeseca sastanu članovi Upravnog vijeća oko dogovora i usaglašavanja Plana i programa za 2022. godinu.

 

TOČKA 9.

EU PROJEKTI / NACIONALNI PROJEKTI

Predsjednik Upravnog vijeća Damir Klaić priopćio je vijest da se Centar najvjerojatnije više neće moći javljati na projekte i programe koje Grad daje za kulture programe i manifestacije. Bit će nam jako važno povlačiti sredstva EU i nacionalnih projekata.

Ravnatelj Centra Romano Bogdan nabrojio  je projekte na koje se Centar prijavio za 2022. godinu i napomenuo da Ministarstvo kulture daje maksimum do 50% sredstava, a ostalo mora osigurati jedinica lokalne samouprave.

Ministarstvo kulture objavljuje svoje rezultate natječaja negdje u veljači, ožujku.

EU projekti se raspisuju na godišnjoj bazi, za sljedeću godinu nisu još raspisani.

Ove godine smo kontaktirali Creative Europe kod Ministarstva kulture, Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova, Čakru i od svih  dobili isti odgovor, nismo se mogli prijaviti niti na jedan projekt jer nismo zadovoljavali uvjete, jer nije naša djelatnost.

Za prijave u kulturi dobivaju se programi, edukacije, putovanja, a ne novci. Najveći dio europskog novca ide preko naših ministarstva. A mi smo na Ministarstvo kulture prijavili sve što smo mogli.

Kad se otvore natječaji za sljedeću godinu, vidjet ćemo gdje zadovoljavamo uvjete i prijavit ćemo se.

Pročitao je službeno izvješće Čakre u vezi projekta Bridž.

Predsjednik Upravnog vijeća Damir Klaić želi da Centar za kulturu bude nositelj projekata a ne partner projekta.

Gospodin Dejan Buvač je rekao da je Centar za kulturu napravio sve što je bilo u njegovoj moći u vezi prijava na natječaje.

Zaključak:

Jednoglasno je zaključeno da se članovima Upravnog vijeća pošalje popis prijava na natječaje, da Centar prati otvaranje novih natječaja i da se prijavi na svaki natječaj gdje zadovoljava uvjete.

 

TOČKA 10.

RAZNO

Gospodin Dejan Buvač je upozorio članove Upravnog vijeća o skorom odlasku u mirovinu voditelja glazbene djelatnosti gos. Ladislava Varge. Napominje da bi bilo dobro raspisati natječaj i zaposliti nekog još u vrijeme rada gosp. Varge radi adekvatne poduke.

Ravnatelj Centra Romano Bogdan izvijestio je članove Upravnog vijeća da početkom studenoga Centar obilježava 40 godina svog djelovanja. Za tu priliku organizirali smo izložbu „Zavičajni autori iz fundusa MMČ“ u suradnji s Muzejom Međimurja i predstavu Gruntovčani Satiričkog kazališta „Kerempuh“.

Obavijestio je članove Upravnog vijeća da smo zadovoljni kako je prošao Assitej, posjetilo ga je oko 2000 djece.

Predsjednik Upravnog vijeća Damir Klaić postavlja pitanje isplativosti igranja kino predstava za 1, 2 ili nekoliko posjetitelja. Predlaže da se kino igra u prostoru Male scene Vinko Lisjak, na što mu gosp. Neven Taradi odgovara da to onda nije pravo kino, tu se javljaju tehnički problemi, kino mora zadovoljavati određene formate.

Ravnatelj Romano Bogdan odgovara da u cijeloj Europi kina nemaju publiku. Europa plaća da se održi kino publika, ali nam uvjetuje da se u kinu igra 70% europskog filma, koji je manje posjećen. Slaže se da se nešto mora promijeniti u filmskoj djelatnosti, pronaći neke nove mogućnosti zadobivanja publike.

 

Završeno u 16,30 sati.

 

KLASA: 003-03/21-01/01                                                               Predsjednik

URBROJ: 2109-103-04-21-7                                                      Upravnog vijeća

                                                                                                       Damir Klaić

_____________________________________________________________________________________

I Z V O D  I Z   Z A P I S N I K A

 sa 1. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec

 održane 9. rujna 2021. godine, s početkom u 14:00 sati

 

PRISUTNI:  Damir Klaić (predsjednik), Nikolina Mekovec, Dejan Buvač, Miljenko

                    Zelenbaba, Neven Taradi (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Romano Bogdan (ravnatelj), Božica Telebuh (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

Sjednicu Upravnog vijeća otvorio je predsjednik g. Damir Klaić. Pozdravio sve prisutne, predstavio se te zamolio nove članove Upravnog vijeća gđu. Nikolinu Mekovec i g. Nevena Taradija da se također predstave.

Predsjednik Upravnog vijeća g. Damir Klaić konstatirao je da su na sjednici prisutni svi članovi Upravnog vijeća te predložio dnevni red sa dopunom dnevnog reda s točkama:

 1. Izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta

– Donošenje Odluke o uvođenju novog radnog mjesta Koordinator amaterskog kulturnog stvaralaštva

 1. Creative Europa

Prijedlog dnevnog reda prihvaćen je jednoglasno sa 5 glasova ZA.

 

Dnevni red:

 1. Izvod iz zapisnika sa 38. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Informacija o poslovanju Centra za kulturu 1.1.-30.6.2021.
 3. Informacija o održanim programima Centra u prvih 6 mjeseci
 4. Informacija o programu Centra za 9. mjesec 2021. godine
 5. Preraspodjela radnog mjesta biljeter-čistač
 6. Izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta
 • Donošenje Odluke o uvođenju novog radnog mjesta Koordinator amaterskog kulturnog stvaralaštva
 1. Creative Europe
 2. Različito

TOČKA 1.

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 38. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

Materijale za točku 1. članovi su dobili uz poziv za sjednicu.

Ravnatelj Centra je obrazložio 1. točku dnevnog reda, te je sa 3 glasa ZA i 2  SUZDRŽANA prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 38. sjednice Upravnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća i gđa Nikolina Mekovec su suzdržani uz obrazloženje da nisu bili prisutni na prošloj sjednici Upravnog vijeća.

 

TOČKA 2.

INFORMACIJA O POSLOVANJU CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

1.1.- 30.6.2021.

Materijale za točku 2. članovi su dobili uz poziv za sjednicu.

Predsjednik je otvorio točku i dao riječ ravnatelju.

Ravnatelj je ukratko obrazložio financijsko stanje za prvih 6. mjeseci. Smatra da je Centar za kulturu kao javna neprofitna ustanova u kulturi uspjela uskladiti prihode i rashode unatoč krizi uzrokovanoj korona virusom, te je financijsko stanje zadovoljavajuće.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže sastanak sa šeficom računovodstava radi pojašnjenja i boljeg uvida u financijsko stanje Centra.

 

TOČKA 3.

INFORMACIJA O ODRŽANIM PROGRAMIMA CENTRA ZA PRVIH 6 MJESECI

Materijale za točku 3. članovi su dobili uz poziv za sjednicu.

Ravnatelj Centra izvijestio je članove Upravnog vijeća o održanim programima u Centru u prvih 6 mjeseci 2021.godnine.

U prvih 6 mjeseci održano je 345 programa unatoč tome što smo bili zatvoreni (ograničeni broj posjetitelja u dvorani). Imali smo jako malo najmova, filmovi i predstave za škole odrađivane su prema epidemiološkim standardima.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu i postavlja nekoliko pitanja.

Nabraja programe po djelatnostima te traži da se uz redovne filmske projekcije kojih je u prvih 6 mjeseci bilo 227  prikaže i broj posjetitelja. Zatim se osvrće na izložbe, pita da li je izložba Čakovec nekoć – Facebook grupe Čakovčanke i Čakovčanci u organizaciji Centra ili Grada.

Ravnatelj je odgovorio da je Grad Čakovec organizator te izložbe upriličene uz Dan Grada – Centar samo daje prostor. Napominje da Centar mora održati 6 izložbi koje prijavljuje na Ministarstvo kulture.

Predsjednik nadalje pita da li postoji vijeće koje donosi odluke koje izložbe će se organizirati u Centru osim onih 6 koje su u projektu Ministarstva kulture.

Ravnatelj odgovara da program izložbi u Centru vodi i organizira Marina Kukolić uz suradnju stručnih suradnica (Erike Nađ Jerković, Marte Horvat…).

Predsjednik pita da li se plaća izložbeni salon, na što mu ravnatelj odgovara da se ne plaća naknada za izlaganje. Najčešće  izlagač ostavi sliku ili rad Centru.

Dejan Buvač – vidim da ste na istom tragu ravnatelj i predsjednik vijeća da se napravi red u izložbenom dijelu, ako je 6 izložbi plaćeno, ostali slobodni termini mogu se unaprijed dogovoriti s Gradom. Bilo bi dobro da se znaju pravila i da se ne moraju skidati već ugovorene izložbe. Podržava sastanak s voditeljima djelatnosti.

Neven Taradi –  također  podržava sastanak s voditeljima djelatnosti jer oni mogu detaljnije i točnije prezentirati svoje programe.

Miljenko Zelenbaba –  podržava sastanak s voditeljima djelatnosti, te podržava prijedlog točnog definiranja izložbi.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da u sljedećim izvještajima uz naziv programa bude i broj posjetitelja.

Nakon rasprave svi prisutni složili su se da se održi  sastanak sa Gradom oko termina izložbi u izložbenom prostoru Centra.

                                                                                                                                   

TOČKA 4.

INFORMACIJA O PROGRAMU CENTRA ZA RUJAN 2021. GODINE

Materijale za točku 4. članovi su dobili uz poziv za sjednicu.

Predsjednik je otvorio točku i dao riječ ravnatelju koji je ukratko obrazložio ponuđeni program.

Predsjednika zanima da li se program radi iz mjeseca u mjesec, tromjesečno ili na dulji rok.

Ravnatelj Centra mu je odgovorio da je teško programe ugovarati na duži period zbog prezauzetosti glumaca koji igraju po svim kazalištima. Kazališta ne žele potpisati ugovor unaprijed, no neke programe moguće je ugovoriti na duži period.

Predsjednik sugerira da ima previše filma na programu. Za sljedeću sjednicu traži posjet po projekcijama za rujan 2021.

Ravnatelj je napomenuo da filmska publika opada. No mi nastojimo brojem projekcija i repertoarom održati status u Kino savezu, Kino mreži nezavisnih kina i Europa Cinemas. Moramo utvrditi plan za opstanak kina.

Predsjednik predlaže nove multimedijalne programe vezane uz film, ples.

Predsjednik predlaže sastanak sa svakim voditeljem djelatnosti.

Gospodin Dejan Buvač podržava inicijativu predsjednika da se održi  sastanak sa voditeljima djelatnosti.

U raspravu se uključuje gđa Nikolina Mekovec koja smatra da je dobro da se programi utvrde unaprijed.

Gospodin Miljenko Zelenbaba se nadovezuje da te programe onda treba dobro predstaviti publici.

 

TOČKA 5.

PRERASPODJELA RADNOG MJESTA BILJETER –ČISTAČ

Ravnatelj Centra objašnjava da je u 8. mjesecu gđa Ljiljana Petković otišla u mirovinu sa radnog mjesta domaćica –biljeter-čistač te  predlaže da se izvrši preraspodjela djelatnice Marije Cvrtile na njeno radno mjesto.

A potom na upražnjeno mjesto biljeter –čistač raspisati natječaj za novog djelatnika/cu.

Predsjednik vijeća daje takav prijedlog na glasovanje,

Upravno vijeće jednoglasno donosi

Odluku o raspodjeli djelatnice Marije Cvrtila sa radnog mjesta biljeter -čistač na radno mjesto domaćica-biljeter-čistač od 1.10.2021. godine.

 

TOČKA 6.

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA- DONOŠENJE ODLUKE O UVOĐENJU NOVOG RADNOG MJESTA KOORDINATOR AMATERSKOG KULTURNOG STVARALAŠTVA

Ravnatelj Centra pojašnjava  potrebu uvođenja novog radnog mjesta u Centru za kulturu.

Na zahtjev Grada  uvodi se novo radno mjesto u Centru za kulturu radi premještaja djelatnice iz Grada u Centar. Stoga moramo donijeti Izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta o uvođenju novog radnom mjesta koordinator amaterskog kulturnog stvaralaštva.

Gđa Nikolina Mekovec  navodi da je i prije tridesetak godina već bilo slično radno mjesto u Centru na kojem je radila gđa Dragica Vitez.  

Upravno vijeće jednoglasno donosi

Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta. Uvodi se novo radno mjesto Koordinator amaterskog kulturnog stvaralaštva.

 

TOČKA 7.

 CREATIVE EUROPA

Predsjednik napominje da je ovo vrlo bitna tema, glavna tema u sljedeće četiri godine koja će biti predzadnja točka dnevnog reda na svakoj sjednici Upravnog vijeća dok on predsjeda.

Grad Čakovec kao osnivač Centra za kulturu suočen je sa financijskim problemima, stoga je potrebno iskoristiti mogućnosti apliciranja preko fondova Europske unije. 

EU raspisuje natječaje da se mogu povući sredstva. U prošlom ciklusu koji je završio 2021. godine pripremao se projekt Bridž  čiji je nositelj bio Centar u suradnji s Čakrom, želi da se on obnovi, da se doradi i ponovno aplicira.

Smatra da se Centar ne javlja na europske natječaje.

Svi voditelji djelatnosti trebaju pratiti natječaje i prijavljivati programe te pripremiti plan prijavljivanja u Creativnu Europu do 2027. godine.

Ravnatelj je zahvalio na uvodu, te zamolio predsjednika da se pripremi za točku dnevnog reda i da ne iznosi  netočne podatke.

Rekao je da program Bridž na kojem su radili nije prošao jer nije dobio dovoljno bodova.

Predsjednik Upravnog vijeća replicira mu da to nije istina jer je osobno upućen u problematiku.

Ravnatelj se ne slaže sa tvrdnjom da se Centar ne javlja na natječaje te navodi sljedeće:

Što se filma tiče od strane Europa Cinemas koji se financira iz europske unije Centar povlači  na razini godine oko 8.000 eura (prije korone). Nabrojio je za svaku godinu posebno.

Dramski studio Dada – samo u zadnje 2-3 godine rade 4 europska projekta, jer se fizički više ne može raditi.

KD Pinklec trenutno je u projektu Connect Up u kojem sudjeluje 14 partnera iz različitih zemalja. Prvi dio projekta su kazališne predstave, festivali koje vodi ravnatelj.

Drugi dio su edukativni programi koje vodi Davor Dokleja. Treći dio programa je marketing – prodaja predstava koji vodi Tasjenka Žnidar. Projekt vodi Ministarstvo kulture.

U projektima Europa najčešće financira 50% sredstava, a drugih 50% trebamo osigurati sami.

Predsjednik smatra i napominje da nije samo kazalište kultura. Preko tih programa  iz EU  može se nabaviti oprema te aplicirati i drugi programi, kao što koncerti, izložbe …

Isto tako napomenuo je da se ti spomenuti projekti od strane ravnatelja Centra  nigdje ne vide u informaciji o polugodišnjem financijskom izvještaju Centra koje su članovi Upravnog vijeća dobili na uvid.

U raspravu se uključio i g. Dejan Buvač koji se slaže da podatke o apliciranju programa članovi Upravnog vijeća trebaju znati. Napominje da treba provjeriti da li se može zatvoriti financijska konstrukcija za pojedini program koji se želi aplicirati.

Ravnatelj – mi smo ustanova na proračunu i ne možemo aplicirati na sve programe.

Puno projekata koje imamo ne vide se u financijskom izvješću Centra jer ih aplicira Ministarstvo kulture, a ne direktno Centar za kulturu.

Zaključak:

Jednoglasno je zaključeno da svi voditelji djelatnosti trebaju pratiti natječaje i prijavljivati programe te pripremiti plan prijavljivanja u Creativnu Europu do 2027. godine, te na idućoj sjednici Upravnog vijeća podnijeti izvješće o poduzetim radnjama u svezi istog.

                                                                                                                                       

TOČKA 8. 

RAZLIČITO                             

Gospodin Zelenbaba je  poželio uspješan rad novom sazivu Upravnog vijeća i poželio da se ostvare svi postavljeni ciljevi.

Na kraju 1. sjednice Upravnog vijeća predsjednik je uz Odluke o preraspodjeli radnog mjesta i Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, koje je potpisao, na potpis dobio i nekoliko praznih Putnih naloga  koje nije želio potpisati uz napomenu  da ne potpisuje prazne Putne naloge, na što je dobio odgovor da je to praksa od ranije.

 

Završeno u 15:40 sati

 

KLASA: 003-03/21-01/01

URBROJ:  2109-103-04-21-6                                                                                                      

                                                                                            Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                             Damir Klaić

________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 38. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 27.4.2021. godine s početkom u 14 sati

 

PRISUTNI: Zvonko Knezić (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Mirjana Bistrović, Dejan  Buvač,  Marina                     Kukolić (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Romano Bogdan (ravnatelj),  Ljiljana Mučić (zapisničar)

Predsjednik Upravnog vijeća  dao je na raspravu prijedlog Dnevnog reda.

Dnevni red se jednoglasno sa 5 glasova ZA prihvaća:

 

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 37. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Program Centra za svibanj 2021.
 3. Prihvaćanje Akta o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda
 4. Različito

 

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno sa 5 glasova ZA prihvaća se prijedlog Zapisnika sa 37. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Ravnatelj Centra obrazložio je predloženi Program Centra za svibanj 2021. godine. Naglasio je da tribina Čakovec četvrtkom završava 13. svibnja sa 48. Majskim muzičkim memorijalom koji je ove godine posvećen 125. obljetnici rođenja Josipa Štolcera Slavenskog. Memorijal će otvoriti župan Međimurske županije, a nagradu laureatu predati gradonačelnik grada Čakovca.

Nakon rasprave jednoglasno sa 5 glasova ZA donijeta je odluka o prihvaćanju Programa Centra za svibanj 2021. godine.

Ad3)

Predsjednik Upravnog vijeća objasnio je zakonsku potrebu donošenja Akta o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Centra za kulturu.

Jednoglasno sa 5 glasova ZA prihvaća se Akt o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Centra za kulturu Čakovec.

Ad4)

Ravnatelj Centra obavijestio je članove Upravnog vijeća da bi Centar za kulturu u svibnju počinjo s radom preko IT programa Ifigenija s digitalizacijom poslovanja i digitalizacijom arhivske građe Centra.

 

Završeno u 14,50 sati.

KLASA: 003-03/21-01/01

URBROJ: 2109-103-04-21-4

 

                                                                                                            Predsjednik

                                                                                                        Upravnog vijeća:

                                                                                                     Zvonko Knezić, dipl. ing.

 

__________________________________________________________________________________________

ZAPISNIK  SA 37. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 26.3.2021. godine s početkom u 14 sati

 

PRISUTNI: Zvonko Knezić (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Mirjana Bistrović,

Dejan Buvač,  Marina Kukolić (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Romano Bogdan (ravnatelj),  Ljiljana Mučić (zapisničar)

Predsjednik Upravnog vijeća Zvonko Knezić dao je na raspravu prijedlog Dnevnog reda.

Dnevni red se jednoglasno sa 5 glasova ZA prihvaća:

 

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 36. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Program Centra za kulturu za travanj 2021. godine
 3. Odabir kandidata na radno mjesto scenski radnik
 4. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Prijedlog Zapisnika sa 36. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec prihvaća se jednoglasno sa 5 glasova ZA.

Ad2)

Ravnatelj Centra obrazložio je predloženi Program Centra za travanj 2021. godine. Napomenuo je da smo dobili nove preporuke HZJZ o broju posjetitelja u dvorani, te da sada možemo primiti do 220 posjetitelja, što utječe na povoljniji odabir programa.

Predsjednik Upravnog vijeća postavio je pitanje što s programom ako se epidemiološka situacija pogorša, na što je ravnatelj odgovorio da je dogovor s kazalištima da se u tom slučaju programi otkazuju.

Nakon kraće rasprave jednoglasno sa 5 glasova ZA donijeta je odluka o prihvaćanju  Programa Centra za travanj 2021. godine.

Ad3)

Na raspisani natječaj za radno mjesto scenski radnik na određeno vrijeme pristiglo je 9 zamolbi, 4 žene i 5 muških kandidata, izvjestio je ravnatelj Centra.

Nakon rasprave svih članova Upravnog vijeća i potvrde o zadovoljavanju uvjeta iz natječaja jednoglasno sa 5 glasova ZA donijeta je Odluka da se prihvaća zamolba Zvonka Totića iz Čakovca za rad na određeno vrijeme za radno mjesto scenski radnik. Radni odnos  na određeno vrijeme počinje 1.4.2021. godine s probnim rokom od 2 mjeseca.

Ad4)

Pod točkom  različito nije bilo pitanja.

Sjednica je završena u 14,45 sati.

 

KLASA: 003-03/21-01/01                                                                             

URBROJ: 2109-103-04-21-3

                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća:  

                                                                      Zvonko Knezić, dipl.ing.

_____________________________________________________________

ZAPISNIK SA 36. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 24.2.2021. godine s početkom u 14 sati

 

PRISUTNI: Zvonko Knezić (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Mirjana Bistrović,

Dejan Buvač,  Marina Kukolić (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Romano Bogdan (ravnatelj), Božica Telebuh (šefica

računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

 

Predsjednik Upravnog vijeća Zvonko Knezić dao je na raspravu prijedlog Dnevnog reda.

Dnevni red se jednoglasno sa 5 glasova ZA prihvaća:

 

DNEVNI RED

 1. Izvod iz zapisnika sa 35. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Centra za kulturu za 2020. godinu
 3. Program Centra za ožujak 2021. godine
 4. Preraspodjela radnog mjesta
 5. Različito

Ad1)

Prijedlog Zapisnika sa 35. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec prihvaća se jednoglasno sa 5 glasova ZA.

Ad2)

Nakon uvodnih riječi predsjednika Upravnog vijeća detaljnije obrazloženje Izvješća o radu Centra za kulturu za 2020. godinu dali su ravnatelj Centra i šefica računovodstva.

Jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća sa 5 glasova ZA prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Centra za kulturu za 2020. godinu.

Izvješća se upućuju na usvajanje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Ad3)

Ravnatelj Centra  upoznao je članove Upravnog vijeća s predloženim programom Centra za ožujak 2021. godine.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno sa 5 glasova ZA donijeli su odluku o prihvaćanju Programa Centra za ožujak 2021. godine.

Ad4)

Ravnatelj Centra obrazložio je razlog za preraspodjelu na drugo radno mjesto. Djelatnik Ivan Levačić je prošle godine otišao u mirovinu te je ostalo upražnjeno radno mjesto reklamer – suradnik na sceni.

Jednoglasnom odlukom sa 5 glasova ZA prihvaća se prijedlog da se Davor Tkalec koji je do sada radio na radnom mjestu –  scenski radnik premjesti na radno mjesto Reklamer – suradnik na sceni od 1. ožujka 2021. godine jer zadovoljava svim uvjetima po Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta Centra za kulturu Čakovec, za to radno mjesto.  

Nakon rasprave članova Upravnog vijeća sa 5 glasova ZA donijeta je odluka da se raspiše natječaj za radno mjesto –  scenski radnik na Zavodu za zapošljavanje prema sistematizaciji radnog mjesta. Novi djelatnik počeo bi s radom 1. travnja 2021. godine.

Završeno u 14,45 sati.

KLASA: 003-03/21-01/01                                                                            

URBROJ: 2109-103-04-21-2

                                                                      Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                          Zvonko Knezić, dipl.ing.

______________________________________________________________

 I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 35. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 28.1.2021. godine

 

PRISUTNI: Zvonko Knezić (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Mirjana Bistrović, Dejan Buvač,  Marina Kukolić (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Romano Bogdan (ravnatelj),  Ljiljana Mučić (zapisničar)

 

DNEVNI RED:

 1. Prihvaćanje Dnevnog reda
 2. Izvod iz zapisnika sa 34. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 3. Donošenje Pravilnika o radu Centra za kulturu Čakovec
 4. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Čakovec
 5. Donošenje Pravila o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom
 6. Donošenje Odluke o usklađenju nefinancijske imovine i vlastitih izvora za nefinancijsku imovinu
 7. Program Centra za kulturu za veljaču 2021. godine
 8. Različito

 

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno sa 5 glasova ZA prihvaćen je Dnevni red sjednice.

Ad2)

Jednoglasno sa 5 glasova ZA prihvaćen je Izvod iz zapisnika sa 34. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad3)

Jednoglasno sa 5 glasova ZA donesen je Pravilnik o radu Centra za kulturu Čakovec.

Ad4)

Jednoglasno sa 5 glasova ZA donesen je Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Čakovec.

Ad5)

Jednoglasno sa 5 glasova ZA donesena su Pravila o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom Centra za kulturu Čakovec.

Pravila o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom Centra za kulturu Čakovec dostavljaju se Državnom arhivu za Međimurje na suglasnost.

Ad6)

Jednoglasno sa 5 glasova ZA donesena je Odluka o usklađenju nefinancijske imovine i vlastitih izvora za nefinancijsku imovinu.

Ad7)

Jednoglasno sa 5 glasova ZA prihvaćen je Program Centra za kulturu Čakovec za veljaču 2021. godine.

 

Završeno u 15,05 sati.

KLASA: 003-03/21-01/01                                                                            

URBROJ: 2109-103-04-21-1

 

                                                                              Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                 Zvonko Knezić

____________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 34. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 27.11.2020. godine

 

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Mirjana Bistrović, Dejan Buvač, Marina Kukolić (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Romano Bogdan (ravnatelj), Božica Telebuh (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

 

DNEVNI RED:

 1. Prihvaćanje Dnevnog reda
 2. Izvod iz zapisnika sa 33. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 3. Prijedlog Financijskog plana Centra za kulturu za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu i Plan rada Centra za kulturu
 4. Program Centra za kulturu za prosinac 2020. godine
 5. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Dnevni red sjednice.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 33. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu.

Ad3)

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Financijskog plana Centra za kulturu za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu i Plan rada Centra za kulturu za 2021. godinu te se upućuju na usvajanje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Ad4)

Jednoglasno je prihvaćen Program Centra za kulturu za prosinac 2020. godine. Jesenska sezona Tribine ČČ završila je 26.11.2020. koncertom Jazz faira.

Završeno u 14,45 sati.

KLASA: 003-03/20-01/01                                                                            

URBROJ: 2109-103-04-20-9 

                                                                               Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                        Zvonko Knezić

_________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 33. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 27.10.2020. godine

 

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Mirjana Bistrović, Dejan Buvač, Marina Kukolić (članovi)

OSTALI PRISUTNI:  Ljiljana Mučić (zapisničar)

OPRAVDANO ODSUTAN: Romano Bogdan, ravnatelj (bolest)

DNEVNI RED:

 1. Prihvaćanje Dnevnog reda
 2. Izvod iz zapisnika sa 32. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 3. Program Centra za kulturu za studeni 2020. godine
 4. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Dnevni red.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 32. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad3)

Jednoglasno je prihvaćen predloženi Program Centra za kulturu za studeni 2020. godine.

 

Završeno u 14,40 sati.

KLASA: 003-03/20-01/01                                                                            

URBROJ: 2109-103-04-20-8                                                                             

 

                                                                                Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                          Toni Fažon                  

_______________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 32. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 28.9.2020. godine

 

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Mirjana Bistrović, Dejan Buvač,

                    Marina Kukolić (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Romano Bogdan (ravnatelj), Ljiljana Mučić (zapisničar)

 

DNEVNI RED:

 1. Prihvaćanje Dnevnog reda
 2. Izvod iz zapisnika sa 31. sjednice Upravnog vijeća Centra
 3. Program Centra za kulturu za listopad 2020. godine
 4. Korekcija cijene najma dvorane
 5. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen  Dnevni red.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 31. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad3)

Jednoglasno je prihvaćen Program Centra za kulturu za listopad 2020. godine.

Ad4)

Jednoglasno je donijeta Odluka o Izmjenama i dopunama Cjenika usluga korištenja prostora i opreme – najma dvorane Centra o smanjenju cijena koja se primjenjuje od 1.10.2020. do prestanka ograničenja broja posjetitelja u dvorani. Nakon prestanka ograničenja ponovno na snagu stupa  prijašnji Cjenik  od 01.01.2020. godine.

Završeno u 14,50 sati.

KLASA: 003-03/20-01/01                                                                          

URBROJ: 2109-103-04-20-7                                                                              

                                                                         Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                              Toni Fažon

______________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 31. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 31.8.2020. godine

 

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Mirjana Bistrović, Dejan Buvač, Marina  Kukolić (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Romano Bogdan (ravnatelj), Ljiljana Mučić (zapisničar)

 

DNEVNI RED:

 1. Prihvaćanje Dnevnog reda
 2. Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 3. Planovi i mogućnost realizacije programa u jesenskoj sezoni 2020. godine
 4. Program Centra za kulturu za rujan 2020. godine
 5. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Dnevni red.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad3)

Ravnatelj Centra iznio je planove i mogućnosti u realizaciji programa u jesenskoj sezoni. Zbog neizvjesne situacije nismo u mogućnosti ugovoriti sve planirane programe, pripremili smo sezonu prema mogućnostima i u skladu s trenutnom situacijom, pridržavajući se svih propisanih mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za siguran boravak publike i izvođača u Centru.

Ad4)

Jednoglasno je prihvaćen Program Centra za kulturu za rujan 2020. godine. Program počinje izložbom Mije Vesovića 3. rujna, slijedi  6. festival komorne glazbe, kazališna tribina Cukorek i Filmska tribina za djecu i mlade. Tribina Čakovec četvrtkom počinje 24.9.2020. predstavom Neka uđu klaunovi, Kazališne družine Štolcer. Filmski program ide normalno.

Završeno u 14,55 sati.

KLASA: 003-03/20-01/01                                                                             

URBROJ: 2109-103-04-20-6                                                                             

                                                                        Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                            Toni Fažon

___________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 30. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 9.7.2020. godine

 

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Mirjana Bistrović, Dejan Buvač, Marina Kukolić (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Romano Bogdan (ravnatelj), Božica Telebuh (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

 

DNEVNI RED:

 1. Prihvaćanje Dnevnog reda
 2. Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 3. Informacija o poslovanju Centra za kulturu od 1.1. do 30.6.2020. godine
 4. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Centra za kulturu Čakovec
 5. Realizirani i nerealizirani programi u razdoblju Covida 19, od 15.3.2020. godine
 6. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Dnevni red.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad3)

Šefica računovodstva informirala je članove Upravnog vijeća o poslovanju Centra u periodu od 1.1. do 30.6.2020. godine. Za sada je stanje zadovoljavajuće zbog viška prihoda iz proteklih godina.

Ad4)

Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Centra za kulturu Čakovec uz uvjet da se uskladi s Pravilnikom o radu koji je u izradi.

Ad5)

Ravnatelj Centra dao je informaciju o realiziranim i nerealiziranim programima Centra u razdoblju Covida 19.

Donošenjem Odluke o organizaciji rada upravnih tijela Grada Čakovca za vrijeme trajanja korona virusa, koja se odnosila i na Ustanove Grada Čakovca, 20. ožujka zaposlenici Centra za kulturu Čakovec (osin nužnih službi) nastavili su svoj rad od kuće do 2. svibnja 2020. U to vrijeme program smo realizirali preko internetskih portala i to kazališne i filmske programe. Od  2. svibnja nastavili smo s  filmskim, kazališnim, glazbenim i izložbenim programima u dvorani Centra za kulturu i izvan nje u obimu koji su dozvoljavale preporuke Nacionalnog stožera. Sukladno tim preporukama dvorana CZK može primiti cca. 190 posjetitelja.

Završeno u 15,00 sati.

KLASA: 003-03/20-01/01                                                                             

URBROJ: 2109-103-04-20-5                                                       

                                                                                           Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                          Toni Fažon

_______________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 29. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 29.4.2020. godine

 

Dana 29.4.2020. godine  s početkom u 10 sati obavljena je telefonska sjednica Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Kontaktirani su svi članovi:

Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Mirjana Bistrović, Marina Kukolić

 

DNEVNI RED:

 1. Prihvaćanje Dnevnog reda
 2. Izvod iz zapisnika sa 27. i 28. sjednice Upravnog  vijeća Centra za kulturu Čakovec
 3. Odluka o preraspodjeli dosadašnjeg ravnatelja Ladislava Varge na temelju članka 16. točka 2. Statuta Centra za kulturu na radno mjesto voditelja glazbenih djelatnosti.
 4. Imenovanje zamjenika ravnatelja, temeljem članka 16. točka 2. Statuta Centra za kulturu na prijedlog ravnatelja predlaže se Božica Telebuh, šefica računovodstva.
 5. Informacija o trenutnom financijskom stanju Centra za kulturu Čakovec.

 

ZAKLJUČAK

Ad1)

Prihvaćen je Dnevni red.

Ad2)

Jednoglasno su prihvaćeni Izvodi iz zapisnika sa 27. i 28. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad3)

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o preraspodjeli dosadašnjeg ravnatelja Ladislava Varge na temelju članka 16. točka 2. Statuta Centra za kulturu na radno mjesto voditelja glazbenih djelatnosti.

Ad4)

Jednoglasno je donijeta Odluka da se za zamjenika ravnatelja imenuje Božica Telebuh, šefica računovodstva.

Ad5)

Prihvaćena je Informacija o trenutnom financijskom stanju Centra za kulturu Čakovec.

 

KLASA: 003-03/20-01/01                                                                             

URBROJ: 2109-103-04-20-4

                                                                       Predsjednik  Upravnog vijeća:

                                                                                         Toni Fažon

_______________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 28. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 21.2.2020. godine

 

Dana 21.2.2020. godine obavljena je telefonska sjednica Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

 

Kontaktirani su svi članovi:

Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Mirjana Bistrović, Marina Kukolić

 

DNEVNI RED:

Ad1)

Odabir kandidata po objavljenom natječaju za radno mjesto blagajnik – personalni referent

 

ZAKLJUČAK

Ad1)

Na natječaj za radno mjesto blagajnik – personalni referent pristiglo je 14 zamolbi.

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su prihvatili zamolbu Ruže Obadić iz Čakovca na radno mjesto blagajnik – personalni referent na određeno vrijeme – do povratka djelatnice s bolovanja.

 

KLASA: 003-03/20-01/01                                                                            

URBROJ: 2109-103-04-20-3 

                                                                                  Predsjednik  Upravnog vijeća:

                                                                                                   Toni Fažon

_________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 27. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 20.2.2020. godine

 

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Mirjana Bistrović, Marina Kukolić (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Božica Telebuh (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 26. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Centra za kulturu Čakovec za 2019. godinu
 3. Izbor ravnatelja Centra za kulturu
 4. Program Centra za ožujak 2020. godine
 5. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 26. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu i Financijsko izvješće Centra za kulturu Čakovec za 2019. godinu.

Izvješća se upućuju na usvajanje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Ad3)

Na raspisan natječaj za ravnatelja Centra za kulturu pristigla je samo jedna molba – Bogdan Romana.

Upravno vijeće je utvrdilo da su zadovoljeni uvjeti iz natječaja te predlaže da se Romano Bogdan imenuje za ravnatelja Centra za kulturu Čakovec za mandat 2020.-2024. godine.

Prijedlog se upućuje na usvajanje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Ad4)

Jednoglasno je prihvaćen Program Centra za ožujak 2020 godine.

Završeno u 15,20 sati.

KLASA: 003-03/20-01/01                                                                            

URBROJ: 2109-103-04-20-2 

                                                                      Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                     Toni Fažon

_______________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 24.1.2020. godine

 

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Mirjana Bistrović,  Marina Oskoruš (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj),   Ljiljana Mučić (zapisničar)

 

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Program Centra za veljaču 2020. godine
 3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Čakovec
 4. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen program Centra za veljaču 2020. godine.

Ad3)

Jednoglasno je donijeta odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu. Natječaj će se objaviti u Međimurskim novinama 31.1.2020. godine. Rok prijave je 15 dana od objave natječaja.

Završeno u 14,50 sati.

KLASA: 003-03/20-01/01                                                                            

URBROJ: 2109-103-04-20-1                                                                 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Toni Fažon

________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 25. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 19.12.2019. godine

 

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Mirjana Bistrović, Marina Oskoruš (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Božica Telebuh (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Rebalans Plana jednostavne nabave roba, radova i usluga Centra za kulturu za 2019. godinu
 3. Povećanje cijene najma dvorane
 4. Program Centra za siječanj 2020. godine
 5. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen  Rebalans Plana jednostavne nabave roba, radova i usluga Centra za kulturu za 2019. godinu.

Ad3)

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog povećanja cijene najma dvorane. Povećava se najam dvorane vanjskim korisnicima za komercijalne programe. Nova cijena najma dvorane od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati iznosi 2.000,00 kuna, a od 16.00 do 22.00 sata – 5.000,00 kuna (1 sat pripreme i 2 sata programa) a subotom i nedjeljom od 8.00 do 16.00 sati iznosi 5.000,00 kuna, a od 16.00 do 22.00 sata  8.000,00 kuna (1 sat pripreme i 2 sata programa).

Ugovor se sklapa mjesec dana unaprijed, a plaćanje 8 dana prije održavanja programa.

Ad4)

Jednoglasno je prihvaćen program Centra za siječanj 2020. godine.

 

Završeno u 14,50 sati.

KLASA: 003-03/19-01/01                                                                             

URBROJ: 2109-103-04-19/11                                                                     

                                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                                Toni Fažon                                         

________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 24. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 22.11.2019. godine

 

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Mirjana Bistrović,  Marina Oskoruš (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Božica Telebuh (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Rebalans Financijskog plana Centra za kulturu za 2019. godinu
 3. Prijedlog Financijskog plana Centra za kulturu za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
 4. Program Centra za prosinac 2019. godine
 5. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen II. Rebalans Financijskog plana Centra za kulturu za 2019. godinu.

Ad3)

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Financijskog plana Centra za kulturu za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu koji se upućuje na usvajanje Gradskom vijeću grada Čakovca.

Ad4)

Jednoglasno je prihvaćen program Centra za prosinac 2019. godine.

 

Završeno u 16,00 sati.

KLASA: 003-03/19-01/01                                                                  

URBROJ: 2109-103-04-19/10                                                     

                                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                                Toni Fažon

__________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 23. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 30.10.2019. godine

 

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Mirjana Bistrović,  Marina Oskoruš (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Ljiljana Mučić (zapisničar)

 

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Program Centra za studeni 2019. godine
 3. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen Program Centra za studeni 2019. godine.

Ad3)

Ravnatelj Centra obavijestio je članove Upravnog vijeća da nam je dvoje djelatnika duže vremena na bolovanju te smo uzeli zamjenu na njihova radna mjesta.

Završeno u 14,45 sati.

 

KLASA: 003-03/19-01/01

URBROJ: 2109-103-04-19/9

                                                                                    Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                         Toni Fažon

__________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 22. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 26.9.2019. godine

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Mirjana Bistrović, Marina Oskoruš (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Izmjene i dopune Pravilnika o naknadama putnih troškova na službenom putu
 3. Program Centra za listopad 2019. godine
 4. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno su prihvaćene II. Izmjene i dopune Pravilnika o naknadama putnih troškova na službenom putu.

Ad3)

Jednoglasno je prihvaćen program Centra za listopad 2019. godine.

Završeno u 14,55 sati.

KLASA: 003-03/19-01/01

URBROJ: 2109-103-04-19/8

 

Predsjednik

Upravnog vijeća:

Toni Fažon

_________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 21. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 29.8.2019. godine

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Mirjana Bistrović, Marina Oskoruš (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Program Centra za rujan 2019. godine
 3. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen  Program Centra  za rujan 2019. godine.

Završeno u 14,35 sati.

KLASA: 003-03/19-01/01

URBROJ: 2109-103-04-19/7

                                                                               Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                 Toni Fažon

_________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 20. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 18.6.2019. godine

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Mirjana Bistrović, Marina Oskoruš (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Informacija o programu za srpanj/kolovoz 2019. godine
 3. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćena informacija o programu za srpanj/kolovoz 2019. godine.

Ad3)

Nije prihvaćena ponuda Varaždinske glazbene unije za organizaciju Festivala kajkavske popevke za dječji uzrast.

Završeno u 14,40 sati.

KLASA: 003-03/19-01/01

URBROJ: 2109-103-04-19/06

                                                                              Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                             Toni Fažon

________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 19. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 28.5.2019. godine

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Mirjana Bistrović, Marina Oskoruš (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Program za lipanj 2019. godine
 3. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen Program Centra za kulturu za lipanj 2019. godine.

Ad3)

a) Ravnatelj Centra informirao je članove Upravnog vijeća o posjeti i studijskom putovanju Kazališne družine Ivana Brlić Mažuranić iz Slavonskog Broda. Gosti su bili vrlo zadovoljni prezentacijom Centra o programima i djelatnostima.

b) Upravno vijeće nije uvažilo zamolbu Tomislava Božičeka za besplatan najam dvorane. Dvorana se može iznajmiti prema važećem Cjeniku Centra za kulturu.

Završeno u 14,40 sati.

KLASA: 003-03/19-01/01

URBROJ: 2109-103-04-19/05

                                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                Toni Fažon

_________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 18. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 29.4.2019. godine

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Mirjana Bistrović, Marina Oskoruš (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Program za svibanj 2019. godine
 3. Produljenje Ugovora o radu Petri Furdi na neodređeno vrijeme za radno mjesto pomoćni knjigovođa
 4. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen Program Centra za kulturu za svibanj 2019. godine.

Ad3)

Jednoglasno je donijeta Odluka o sklapanju Ugovora o radu Petri Furdi na neodređeno vrijeme za radno mjesto pomoćni knjigovođa.

Ad4)

Jednoglasno je donijeta Odluka o izmjenama i dopunama Cjenika usluga i korištenja prostora i opreme od 1.12.2018. godine.  U postojeći Cjenik dodaje se cjelodnevni najam Male scene Vinko Lisjak:

 • cijena najma – 2.000,00 kn bez grijanja

– 2.500,00 kn sa grijanjem.

Primjena od 1.5.2019. godine.

Završeno u 14,50 sati.

KLASA: 003-03/19-01/01

URBROJ: 2109-103-04-19/04

                                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                  Toni Fažon

__________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 26.3.2019. godine

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Mirjana Bistrović,

Marina Oskoruš (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Program Centra za travanj 2019. godine
 3. Nagrada Grada Čakovca „Josip Štolcer Slavenski“ za 2018. godinu
 4. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen Program Centra za kulturu za travanj 2019. godine.

Ad3)

Ravnatelj Centra obavijestio je članove Upravnog vijeća da je dobitnica Nagrade Grada Čakovca „Josip Štolcer Slavenski“ za 2018. godinu Mirela Ivičević za skladu Case White. Nagrada će laureatkinji biti uručena 9. svibnja 2019. u sklopu programa 46. Majskog muzičkog memorijala „Josip Štolcer Slavenski“.

Završeno u 14,50 sati.

KLASA: 003-03/19-01/01

URBROJ: 2109-103-04-19-03

                                                                              Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                              Toni Fažon

_______________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 26.2.2019. godine

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Mirjana Bistrović,  Marina Oskoruš (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Božica Telebuh (šef računovodstva), Vesna Makovec (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Centra za kulturu Čakovec za 2018. godinu
 3. Program Centra za ožujak 2019. godine
 4. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu i Financijsko izvješće Centra za kulturu za 2018. godinu te donijeta Odluka o raspodjeli rezultata.

 1. Centar za kulturu Čakovec ostvario je višak prihoda poslovanja – vlastiti prihodi i prihodi po posebnim propisima u iznosu od 123.238,56 kuna iskazan u Bilanci na dan 31.12.2018. godine na računu 92211 Višak prihoda poslovanja s uključenim rezultatima iz proteklih godina.
 2. Ostvaren je manjak prihoda i primitaka za nefinancijsku imovinu u iznosu od  524,09 kuna iskazan u Bilanci na dan 31.12.2018. na računu 92222.
 3. Od viška prihoda i primitaka u iznosu od 13.524,09 kuna pokrit će se  manjak od  NEFINANCIJSKE IMOVINE   za 2018. godinu.

Knjigovodstvene evidencije potrebno je uskladiti na način da se odobri račun 92222 manjak prihoda od nefinancijske imovine po izvoru 31  (Vlastit i prihodi) uz istovremeno terećenje računa 92211 Višak poslovanja po istim izvorima.

 1. Višak sredstava za naredno razdoblje od 109.714,47 kuna  prenosi se kao višak  rashoda nefinancijske imovine  u iznosu od 59.714,47 kuna i koristit će se za nabavku opreme i to iz izvora 31 na račun 92212.

Ostatak od  50.000,00 odobrava se za rashode poslovanja u 2019. godini iz izvora 43 na račun 92211.

Ad3)

Jednoglasno je prihvaćen Program Centra za ožujak 2019. godine.

Završeno u 14,50 sati.

KLASA: 003-03/19-01/01

URBROJ: 2109-103-04-19-02

                                                                                   Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                    Toni Fažon

_________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 22.1.2019. godine

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Mirjana Bistrović,  Marina Oskoruš (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Božica Telebuh (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Plan nabave za 2019. godinu
 3. Program Centra za veljaču 2019.
 4. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen Plan jednostavne nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu Centra za kulturu Čakovec.

Ad3)

Jednoglasno je prihvaćen Program Centra za veljaču 2019. godine.

Završeno u 14,50 sati.

KLASA: 003-03/19-01/01

URBROJ: 2109-103-04-19-01

                                                                         Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                             Toni Fažon

______________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 19.12.2018. godine

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Mirjana Bistrović, Marina Oskoruš (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Božica Telebuh (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Rebalans Financijskog plana Centra za kulturu za 2018. godinu
 3. Rebalans Plana nabave Centra za kulturu Čakovec za 2018. godinu
 4. Program Centra za siječanj 2019. godine
 5. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen II. Rebalans Financijskog plana Centra za kulturu Čakovec za 2018. godinu.

Ad3)

Jednoglasno je prihvaćen Rebalans Plana jednostavne nabave, roba, radova i usluga za 2018. godinu.

Ad4)

Prihvaćena je informacija o programima Centra u siječnju 2019. godine.

Završeno u 14,10 sati.

                                                                                    Predsjednik  Upravnog vijeća:

                                                                                                Toni Fažon

_______________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 30.11.2018. godine

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Franciska Četković, Marina Oskoruš

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj),  Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća
 2. Rebalans Financijskog plana Centra za kulturu za 2018. godinu
 3. Program Centra za prosinac 2018.
 4. Izmjene i dopune cjenika najma dvorane Centra
 5. Različito

S Dnevnog reda sjednice ukida se 2. točka i prolongira  za slijedeću sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati nakon sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca.

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad3)

Jednoglasno je prihvaćen program Centra za kulturu za prosinac 2018. godine.

Ad4)

Jednoglasno je prihvaćena Izmjena i dopuna cjenika usluga korištenja prostora i opreme Centra za kulturu od 1.11.2016. godine. Uvodi se dopuna – online prodaja karata po cijeni od 300,00 kuna po programu. Primjena od 1.12.2018. godine.

Završeno u 14,40 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Toni Fažon

_________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 25.10.2018. godine

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Franciska Četković, Marina Oskoruš

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Božica Telebuh (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Prijedlog Financijskog plana Centra za kulturu za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 3. Program Centra za studeni 2018. godine
 4. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Financijskog plana Centra za kulturu za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Prijedlog Plana se upućuje na usvajanje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Ad3)

Jednoglasno je prihvaćen Program Centra za kulturu za studeni 2018. godine.

Ad4)

Ravnatelj Centra obavijestio je članove Upravnog vijeća da je nova djelatnica na poslovima čistač-biljeter zadovoljila na probnom radu te se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Završeno u 14,55 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Toni Fažon

_________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 26.9.2018. godine

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Franciska Četković, Marina Oskoruš

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Program za listopad 2018. godine
 3. Program susreta profesionalnih kazališta za djecu i mlade HC Assitej
 4. Odabir kandidata za radno mjesto čistač-biljeter
 5. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen program Centra za kulturu za listopad 2018. godine.

Ad3)

Prihvaćena je informacija o programu 21. Susreta profesionalnih kazališta za djecu i mlade HC Assitej.

Ad4)

Na raspisani natječaj za zapošljavanje za radno mjesto čistač-biljeter pristiglo je 10 zamolbi. Odabrana je Snježana Srnec iz Čakovca na neodređeno vrijeme s probnim rokom od mjesec dana. S radom počinje 1.10.2018. godine.

Završeno u 14,50 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Toni Fažon

_________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 21.8.2018. godine

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Franciska Četković,  Marina Oskoruš

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Božica Telebuh (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Program za rujan 2018. godine
 3. Odabir kandidata za radno mjesto Organizator prodaje programa KD Pinklec
 4. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen program Centra za rujan 2018. godine. Tribina ČČ počinje 27. rujna predstavom Tko pjeva zlo ne misli, a završava Božićnim koncertom 20. prosinca 2018.

Ad3)

Na raspisani natječaj za zapošljavanje za radno mjesto Organizator prodaje programa KD „Pinklec“ pristigle su 3 zamolbe.

Odabrana je Tasjenka Žnidar iz Čakovca na određeno vrijeme od 01.09.2018. do 30.06.2019. godine u trajanju od 5 sati dnevno (25 sati tjedno).

Ad4)

Šefica računovodstva obavijestila je članove Upravnog vijeća o poslovanju Centra u prvih 6 mjeseci 2018. godine.

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog ravnatelja da se od 01.09.2018. sklopi ugovor s Javnom vatrogasnom postrojbom Čakovec o uslugama vatrogasnog dežurstva prema važećem cjeniku usluga JVP Čakovec.

Završeno u 14,55 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Toni Fažon

_______________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 20.6.2018. godine

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Franciska Četković,  Marina Oskoruš

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Božica Telebuh (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Program 4. festivala komorne glazbe Čakovec
 3. izmjene Financijskog plana Centra za kulturu za 2018. godinu
 4. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Prihvaćena je informacija o programu 4. festivala komorne glazbe Čakovec koji će se održati 23. i 24.8.2018. godine.

Ad3)

Šefica računovodstva iznijela je informaciju o potrebi 1. izmjena Financijskog plana Centra za kulturu za 2018. godinu prema uputama Upravnog odjela za financije Grada Čakovca.

Ad4)

a) Centar za kulturu je zamjenski prostor za programe „Ljeto u gradu Zrinskih 2018.“ u slučaju lošeg vremena.

b) Centar za kulturu se javlja na sve raspisane natječaje na lokalnoj i nacionalnoj razini u domeni svog poslovanja.

Završeno u 13,45 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Toni Fažon

_______________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 8. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 23.5.2018. godine

PRISUTNI: Toni Fažon (predsjednik), Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Marina Oskoruš

OPRAVDALA IZOSTANAK: Franciska Četković

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Helga Lajtman (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Program Centra za lipanj 2018. godine
 3. Osvrt na 45. Majski muzički memorijal „Josip Štolcer Slavenski“
 4. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen program Centra za lipanj 2018. godine.

Ad3)

Ravnatelj Centra obavijestio je članove Upravnog vijeća o uspješno završenom 45. Majskom muzičkom memorijalu.

Završeno u 14,45 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Toni Fažon

_________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 25.4.2018. godine u 13 sati

PRISTUNI: Toni Fažon (predsjednik), Franciska Četković, Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Marina Oskoruš (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj),  Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Program Centra za svibanj 2018. godine
 3. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen program Centra za svibanj 2018. godine.

Završeno u 13,45 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Toni Fažon

_________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 28.3.2018. godine u 14 sati

PRISTUNI: Toni Fažon (predsjednik), Franciska Četković, Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Marina Oskoruš (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj),  Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Program Centra za travanj 2018. godine
 3. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen program Centra za travanj 2018. godine.

Završeno u 14,40 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Toni Fažon

_______________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 21.2.2018. godine u 14 sati

PRISTUNI: Toni Fažon (predsjednik), Franciska Četković, Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Marina Oskoruš (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj),  Božica Telebuh (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Centra za kulturu za 2017. godinu
 3. Plan nabave Centra za 2018. godinu
 4. Program Centra za ožujak 2018. godine
 5. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je donijeta Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Čakovec i Financijskog izvješća za 2017. godinu.

Centar je poslovao s viškom prihoda poslovanja od 37.914,87 kuna. Upravno vijeće predlaže da se višak prihoda poslovanja prenese u prihode nefinancijske imovine.

Ad3)

Jednoglasno je donijeta Odluka o prihvaćanju Plana nabave Centra za kulturu Čakovec  za 2018. godinu.

Ad4)

Jednoglasno je prihvaćen program Centra za ožujak 2018. godine.

Završeno u 15,05 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Toni Fažon

______________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 25.1.2018. godine u 14 sati

PRISTUNI: Toni Fažon (predsjednik), Franciska Četković, Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Marina Oskoruš (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj),  Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Program Centra za veljaču 2018. godine
 3. Različito

Svi članovi Upravnog vijeća prisutni na sjednici.

Jednoglasno je prihvaćen Dnevni red sjednice.

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 3 sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen Program Centra za kulturu za veljaču 2018. godine.

Završeno u 14,35 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Toni Fažon

_________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 20.12.2017. godine u 14 sati

PRISTUNI: Toni Fažon (predsjednik), Franciska Četković, Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Marina Oskoruš (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Božica Telebuh (šefica računovodstva) Vesna Makovec (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Rebalans Financijskog plana Centra za kulturu za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 3. Program Centra za siječanj 2018. godine
 4. Različito

Jednoglasno je prihvaćen dnevni red sjednice.

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen Rebalans Financijskog plana Centra za kulturu za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Ad3)

Prihvaćena je informacija o programu Centra za siječanj 2018. Tribina ČČ počinje 25.1.2018. predstavom HNK u Varaždinu Gospon lovac.

Završeno u 14,40 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Toni Fažon

_________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 29.11.2017. godine u 14 sati

PRISTUNI: Toni Fažon (predsjednik), Franciska Četković, Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Marina Oskoruš (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Božica Telebuh (šefica računovodstva) Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Prihvaćanje Prijedloga Financijskog plana Centra za kulturu za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 3. Program Centra za prosinac 2017. godine
 4. Osvrt na 23. Jazz fair 2017. godine
 5. Različito

Jednoglasno je prihvaćen Dnevni red sjednice.

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Financijskog plana Centra za kulturu za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

Prijedlog Financijskog plana Centra za kulturu za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu upućuje se na usvajanje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Ad3)

Jednoglasno je prihvaćen Program Centra za kulturu za prosinac 2017. godine.

Ad4)

Ravnatelj Centra dao je osvrt na 23. Jazz fair.

Izuzetno smo zadovoljni posjetom, povećanjem sponzora što dokazuje vrhunsku kvaliteta programa.

Završeno u 15,15 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Toni Fažon

_________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 1. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 25.10.2017. godine u 13 sati

PRISTUNI: Toni Fažon (predsjednik), Franciska Četković, Miljenko Zelenbaba, Dejan Buvač, Marina Oskoruš (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Program Centra za studeni 2017. godine
 2. Osvrt na ASSITEJ
 3. Različito

Jednoglasno je prihvaćen Dnevni red.

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Program Centra za kulturu za studeni 2017. godine.

Ad2)

Članovi Upravnog vijeća upoznati su sa uspješno provedenim 20. susretom Assitej-a.

U pet dana trajanja festivala odigrano je 10 predstava koje je vidjelo preko 3.000 djece predškolske i osnovnoškolske dobi.

Ad3)

Turističkoj zajednici grada Čakovca odobrava se besplatno korištenje dvorane Centra za kulturu 2. prosinca 2017. u terminu od 9.00 – 12.00 sati za program „Ledeno kraljevstvo“ u sklopu manifestacije „Advent u gradu Zrinskih“.

Završeno u 14,05 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Toni Fažon

_________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 40. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 31.8.2017. godine u 13 sati

PRISUTNI: Mira Kermek (predsjednica), Franciska Četković, Radojka Magić,

Marina Oskoruš, Dejan Buvač (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Božica Telebuh, (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 39. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Informacija o poslovanju Centra u prvih 6 mjeseci 2017. godine
 3. Program za Centar za rujan/listopad godine
 4. Osvrt na 3. festival komorne glazbe
 5. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 39. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Šefica računovodstva obavijestila je članove Upravnog vijeća o poslovanju Centra za kulturu u prvih 6 mjeseci 2017. godine.

Ad3)

Jednoglasno je prihvaćen program Centra za rujan/listopad 2017. godine.

Tribina Čakovec četvrtkom počinje 5.10. a   završava 21.12.2017. godine, ukupno 12 programa.

Ad4)

Ravnatelj Centra dao je osvrt na 3. festival komorne glazbe.

Ovim Festivalom hoćemo pokazati da Međimurje obiluje velikim brojem glazbenika koji svoje karijere i uspjehe ostvaruju diljem zemlje i inozemstva. Festival je jako dobro posjećen.

Završeno u 14,05 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Dr.sc. Mira Kermek

_______________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 39. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 25.5.2017. godine u 13 sati

PRISUTNI: Mira Kermek (predsjednica), Franciska Četković, Radojka Magić,

Marina Oskoruš, Dejan Buvač (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 38. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Program Centra za lipanj 2017. godine
 3. Osvrt na 44. Majski muzički memorijal Josip Štolcer Slavenski
 4. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 38. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen program Centra za lipanj 2017. godine.

Ad3)

Ravnatelj Centra dao je kratak osvrt na 44. Majski muzički memorijal koji je bio vrlo dobro posjećen.

Završeno u 14,05 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Dr.sc. Mira Kermek

______________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 38. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 27.4.2017. godine u 13 sati

PRISUTNI: Mira Kermek (predsjednica), Franciska Četković, Radojka Magić,

Marina Oskoruš, Dejan Buvač (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 37. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Program Centra za svibanj 2017. godine
 3. Dopuna pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta
 4. Odabir kandidata za radno mjesto pomoćni knjigovođa
 5. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 37. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen Program Centra za svibanj 2017. godine.

Ad3)

Jednoglasno je prihvaćena Dopuna Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta za novo radno mjesto – pomoćni knjigovođa.

Ad4)

Na natječaj za radno mjesto pomoćni knjigovođa pristiglo je 18 zamolbi.

Na radno mjesto pomoćni knjigovođa odabrana je Petra Furdi iz Držimurca na rok od godinu dana, od 2.5.2017. do 1.5.2018. godine.

Završeno u 14,10 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Dr.sc. Mira Kermek

______________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 37. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 22.3.2017. godine u 13 sati

PRISUTNI: Mira Kermek (predsjednica), Franciska Četković, Radojka Magić,

Marina Oskoruš, Dejan Buvač (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj),  Božica Telebuh (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 36. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Plan nabave Centra za kulturu za 2017. godinu
 3. Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2016. godinu
 4. Program Centra za travanj 2017. godine
 5. Različito

 ZAKLJUČCI:

 Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 36. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen Plan nabave Centra za kulturu za 2017. godinu.

Ad3)

Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu Upravnog vijeća Centra za kulturu za 2016. godinu. Izvješće se upućuje gradonačelniku Grada Čakovca.

Ad4)

Jednoglasno je prihvaćen Program Centra za kulturu za travanj 2017. godine.

Završeno u 14,15 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća

Dr. sc. Mira Kermek

_______________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 36. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 14.2.2017. godine u 13 sati

PRISUTNI: Mira Kermek (predsjednica), Franciska Četković, Radojka Magić, Marina Oskoruš, Dejan Buvač (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj),  Božica Telebuh (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 35. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Centra za kulturu za 2016. godinu
 3. Program Centra za ožujak 2017. godine
 4. Informacija o Majskom muzičkom memorijalu „Josip Štolcer Slavenski“
 5. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 35. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je donijeta Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Čakovec i Financijskog izvješća za 2016. godinu.

Centar je poslovao s viškom prihoda poslovanja od 82.894,78 kune. Upravno vijeće predlaže da se višak prihoda poslovanja u cijelosti prenese u prihode nefinancijske imovine (za pokriće manjka iz proteklih godina 24.809 kuna i za naredno razdoblje 58.085 kuna).

Obzirom na povećane poslove u računovodstvu i pripremanje sadašnje šefice računovodstva za odlazak u mirovinu, Upravno vijeće predlaže da se s Gradom (gradonačelnikom) dogovori   zapošljavanje još jedne osobe u računovodstvu u punom radnom vremenu.

Ad3)

Prihvaćen je program Centra za ožujak 2017. godine.

Ad4)

Ravnatelj Centra obavijestio je članove Upravnog vijeća o izboru novog predsjednika žirija za dodjelu nagrade Josip Štolcer Slavenski za najbolje glazbeno ostvarenje u protekloj godini. Dosadašnja predsjednica Iva Lovrec Štefanović iz osobnih razloga je odustala a za novog predsjednika izabran je dosadašnji član Trpimir Matasović. Izbor skladbi je u tijeku, a krajnji rok za izbor djela je 15.3.2017. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Dr.sc. Mira Kermek

______________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 35. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 24.1.2017. godine u 13 sati

PRISUTNI: Mira Kermek (predsjednica), Franciska Četković, Radojka Magić, Marina Oskoruš, Dejan Buvač (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj),   Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 34. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Statistički izvještaj za 2016. godinu
 3. Program Centra za veljaču 2017. godinu
 4. Različito

ZAKLJUČCI

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 34. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Članovi Upravnog vijeća obaviješteni su o statističkim podacima programa Centra za kulturu u 2016. godini. Održan je 751 program sa 58.766 posjetitelja.

Ad3)

Jednoglasno je prihvaćen program Centra za veljaču 2017. godine. Tribina ČČ – sezona proljeće 2017. počinje 2.2. i traje do 11.5.2017. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Dr.sc. Mira Kermek

_______________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 34. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 21.12.2016. godine u 10 sati

PRISUTNI: Mira Kermek (predsjednica), Franciska Četković, Radojka Magić,

Marina Oskoruš, Dejan Buvač (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Božica Telebuh (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 33. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Rebalans Plana nabave Centra za kulturu za 2016. godinu
 3. Plan Tribine Čakovec četvrtkom za sezonu proljeće 2017. godine
 4. Program Centra za siječanj 2017. godine
 5. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 33. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen Rebalans Plana nabave Centra za kulturu za 2016. godinu.

Ad3)

Tribina Čakovec četvrtkom – proljeće 2017. godine početi će 2.2.2017 i trajati do 11.5.2017. godine. Planira se ukupno 15 programa: 8 kazališnih predstava, 4 filma i 3 koncerta.

Ad4)

Prihvaćen je Program Centra za siječanj 2017. godine.

Završeno u 11,15 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Dr.sc. Mira Kermek

_______________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 33. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 23.11.2016. godine u 13 sati

PRISUTNI: Mira Kermek (predsjednica), Franciska Četković, Radojka Magić,

Marina Oskoruš, Dejan Buvač (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj),  Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 32. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu
 2. Program Centra za prosinac 2016. godine
 3. Izvješće o investicijama – uređenje Centra za kulturu
 4. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 32. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen program Centra za prosinac 2016. godine.

Božićnim koncertom 22.12. završava Tribina Čakovec četvrtkom – jesen 2016.

Ad3)

Članovi Upravnog vijeća informirani su o uspješno izvedenim investicijama na zgradi Centra za kulturu.

Zamijenjeni su svi drveni prozori na zgradi Centra i ulazna vrata sa PVC stolarijom, te obavljeni nužni soboslikarski radovi.

Završeno u 14,00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Dr.sc. Mira Kermek

______________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 32. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 25.10.2016. godine u 13 sati

PRISUTNI: Mira Kermek (predsjednica), Franciska Četković, Radojka Magić,

Marina Oskoruš, Dejan Buvač (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj),  Božica Telebuh (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 31. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Prijedlog Financijskog plana za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 3. Program Centra za kulturu za studeni 2016. godine
 4. Izmjene i dopune Cjenika usluga korištenja prostora i opreme Centra za kulturu Čakovec od 01.01.2015. godine
 5. Projekt „Zrinski Art Festival“
 6. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 31. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Financijskog plana Centra za kulturu Čakovec za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Prijedlog Financijskog plana upućuje se na usvajanje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Ad3)

Jednoglasno je prihvaćen Program Centra za kulturu za studeni 2016. godine.

Ad4)

Jednoglasno su prihvaćene Izmjene i dopune Cjenika usluga korištenja prostora i opreme Centra za kulturu Čakovec od 01.01.2015. godine. Izmjena se odnosi na najam prostora u srijedu, nova cijena je 2.000,00 kn + PDV, a primjenjuje se od 1.11.2016. godine.

Ad5)

Jednoglasno je prihvaćen projekt „Zrinski Art Festival“ koji će se prijaviti na natječaj EU Kreativna Europa (2014.-2020.). Grad Čakovec podržava ovaj projekt. Ukoliko projekt bude prihvaćen, Čakra odrađuje posao projektnog managementa, dok je obveza Centra računovodstveno i administrativno praćenje projekta. Za taj će posao Centar zaposliti jednu osobu na razdoblje od 4 godine čija će plaća biti osigurana kroz projekt.

Završeno u 14,25 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Dr.sc. Mira Kermek

_______________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 31. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 13.9.2016. godine u 13 sati

PRISUTNI: Mira Kermek (predsjednica), Franciska Četković, Radojka Magić,

Marina Oskoruš, Dejan Buvač (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj),   Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Program Centra za kulturu za rujan 2016. godine
 3. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen program Centra za rujan 2016. godine.

Jesenska sezona Tribine ČČ počinje 22.9. Undivided gospel vokal bandom i završava 22.12.2016. Božićnim koncertom. Ukupno 14 programa.

Završeno u 14,15 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Dr.sc. Mira Kermek

_____________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 30. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 24.6.2016. godine u 13 sati

PRISUTNI: Mira Kermek (predsjednica), Franciska Četković, Radojka Magić,

Marina Oskoruš, Dejan Buvač (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj),  Božica Telebuh (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Rebalans Financijskog plana Centra za kulturu za 2016. i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
 3. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen Rebalans Financijskog plana Centra za kulturu za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu.

Završeno u 13,50 sati.

 Predsjednica Upravnog vijeća:

 Dr.sc. Mira Kermek

____________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 29. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 31.5.2016. godine u 13 sati

PRISUTNI: Mira Kermek (predsjednica), Franciska Četković, Radojka Magić,

Marina Oskoruš, Dejan Buvač (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj),  Božica Telebuh (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 28. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Osvrt na 43. Majski muzički memorijal „J. Š. Slavenski“
 3. Program Centra za kulturu za lipanj 2016. godine
 4. ŠAF – internacionalna filmska radionica
 5. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 28. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Ravnatelj je izvijestio članove Upravnog vijeća o održanom 43. Majskom muzičkom memorijalu „Josip Štolcer Slavenski“ koji je bio posvećen 120. godišnjici rođenja istaknutog skladatelja koji  je prošao izuzetno svečano i u vrhunskom glazbenom ozračju. Zadovoljni smo velikim interesom publike, ali i medija koji su Memorijal popratili s velikim interesom.

Ad3)

Voditeljica filmsko-prikazivačke djelatnosti Marina Oskoruš obrazložila je važnost i značaj  ulaska Centra za kulturu Čakovec u članstvo najvažnije europske asocijacije kina – Europa Cinemas i ECFA (European Children’s Film Association).

Šefica računovodstva Božica Telebuh izvjestila je članove Upravnog vijeća o trenutnoj financijskoj situaciji Centra.

Jednoglasno je prihvaćena zamolba Dramskog studija Dada da im Centar financira put u:

–  Beograd 18., 19. i 20. 6.2016. na konferenciju – Dramsko obrazovanje i samoobrazovanje s  predstavama Dječak Vuk i tri prasice i ZOO!,

– Sarajevo 10.-14.9.2016. s predstavom ZOO! na 4. Juventafest (Međunarodni festival srednjoškolskog teatra).

Prihvaćen je program za lipanj 2016. godine.

Ad4)

Prihvaćena je informacija Škole animiranog filma o provedbi 23. internacionalne filmske radionice.

Ad5)

a) Ravnatelj Centra obavijestio je članove Upravnog vijeća da s 31.5.2016. godine prestaje s radom šank u predvorju Centra. Potpisat će sporazumni raskid ugovora.

b)Ravnatelj je obavijestio članove Upravnog vijeća da je Ministarstvo kulture potvrdilo realizaciju programa investicija – izmjena vanjske stolarije.

Završeno u 14,20 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Dr.sc. Mira Kermek

______________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 28. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 29.4.2016. godine u 13 sati

PRISUTNI: Mira Kermek (predsjednica), Franciska Četković, Radojka Magić,

Marina Oskoruš, Dejan Buvač (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj),  Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 27. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Program Centra za kulturu za svibanj 2016. godine
 3. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 27. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen program Centra za svibanj 2016. godine. Proljetna sezona Tribine „Čakovec četvrtkom“ završava Majskim muzičkim memorijalom „J. Š. Slavenski“ 12.5.2016. koncertom – večer laureata Tomislav Oliver, Complex Poetry – Ansambl Cantus, dirigent Berislav Šipuš.

Završeno u 14,30 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Dr.sc. Mira Kermek

____________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 27. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 18.3.2016. godine u 13 sati

PRISUTNI: Mira Kermek (predsjednica), Franciska Četković, Radojka Magić,

Marina Oskoruš, Dejan Buvač (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Božica Telebuh (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

1.      Izvod iz zapisnika sa 26. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec

2.      Plan nabave Centra za kulturu za 2016. godinu

3.      Izvješće o radu Upravnog vijeća Centra za kulturu za 2015. godinu

4.      Program Centra za kulturu za travanj 2016. godine

5.      Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 26. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćen Plan nabave Centra za kulturu za 2016. godinu.

Ad3)

Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu Upravnog vijeća Centra za kulturu za 2015. godinu.

Izvješće se upućuje gradonačelniku Grada Čakovca.

Ad4)

Jednoglasno je prihvaćen program Centra za kulturu za travanj 2016. godine.

Ad5)

a)      Jednoglasno je prihvaćena  ponuda firme „PREVIŠ“ d.o.o.  iz Šenkovca za poslovnu suradnju – najam šanka u holu Centra za kulturu. Ugovor se sklapa  na rok od 6 mjeseci. Cijena najma je 23,00 kn/m2, ukupna površina najma 67 m2. Radno vrijeme šanka u radno vrijeme Centra do pola sata nakon programa.

b)      Prihvaćen je prijedlog ravnatelja da Robert  Lisjak izradi dokumentarni film o 35 godina Centra za kulturu Čakovec u bruto iznosu od 15.000,00 kuna, te da mu se isplati 50% avansa.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Dr.sc. Mira Kermek

______________________________________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 12.2.2016. godine u 13 sati

PRISUTNI: Mira Kermek (predsjednica), Franciska Četković, Radojka Magić,

Marina Oskoruš, Dejan Buvač (članovi)

OSTALI PRISUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Božica Telebuh (šef računovodstva), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Izvješće o radu Centra za kulturu Čakovec za 2015. godinu
 3. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Čakovec za 2015. godinu
 4. Izbor ravnatelja Centra za kulturu Čakovec
 5. Izmjene i dopune Pravilnika o naknadama putnih troškova na službenom putu
 6. Program Centra za kulturu za ožujak 2016. godine
 7. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu Centra za kulturu Čakovec za 2015. godinu.

Ad3)

Jednoglasno je prihvaćen Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Čakovec za 2015. godinu.

Ad4)

Na raspisan natječan za ravnatelja Centra za kulturu pristigla je samo jedna molba – Ladislava Varge, prof.

Upravno vijeće predlaže da se Ladislav Varga imenuje za ravnatelja Centra za kulturu za mandat 2016.-2020. godinu.

Na temelju Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća ravnatelja ustanova Grada Čakovca od 27.5.2010. utvrđuje se koeficijent za izračun plaće ravnatelja u visini od 2,60.

Ad5)

Jednoglasno su donijete Izmjene i dopune Pravilnika o naknadama putnih troškova na službenom putu.

Ad6)

Jednoglasno je prihvaćen program Centra za kulturu za ožujak 2016. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Dr.sc. Mira Kermek

_____________________________________________

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA 25. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC

održane 25.1.2015. godine s početkom u 13 sati

PRISUTNI: Mira Kermek (predsjednica), Franciska Četković, Radojka Magić,

Marina Oskoruš, Dejan Buvač (članovi)

OSTALI PRIUTNI: Ladislav Varga (ravnatelj), Ljiljana Mučić (zapisničar)

DNEVNI RED:

 1. Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 2. Program Centra za veljaču 2016. godine
 3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu
 4. Različito

ZAKLJUČCI:

Ad1)

Jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.

Ad2)

Prihvaćen je Program Centra za veljaču 2016. godine.

Prihvaća se sugestija, da se nedjeljom nakon kazališne tribine za djecu i mlade „Cukorek“ u 18 sati ne terminira dječji film.

Ad3)

Jednoglasno je donijeta odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu. Natječaj će se objaviti u listu „Međimurje“ 25.1.2016. godine. Rok prijave je 15 dana od objave natječaja.

Ad4)

Jednoglasno je donijeta odluka  da 100 komada knjige „20 godina jazz faira u Čakovcu“ pripada  autoru za besplatnu podjelu u svrhu reklamiranja i donacije spomenutim glazbenicima u knjizi.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Dr.sc. Mira Kermek

_____________________________________________________________________